ตารางการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตร สาขาวิชา รหัส ตารางเรียน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
59
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ
59
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แผน ก2
59
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แผน ข
59
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
59