ตารางการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตร สาขาวิชา รหัส ตารางเรียน
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ แผน ข
59
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แผน ก2
59
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แผน ข
59
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ แผน ก2
60
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ แผน ข
60
บริหารธุรกิจ แผน ก2
60
บริหารธุรกิจ แผน ข
60