รูปแบบการพิมพ์


รูปแบบการพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

                    สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดทำรูปแบบการพิมพดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ / ค้นคว้าอิสระ ตามรูปแบบและข้อกำหนด ในคู่มือการ
ทำดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการพิมพ์ การเว้นระยะ 
ประหยัดเวลา และสะดวกในการตรวจแก้ไข โดยเอกสารมีลักษณะและรูปแบบ ดังนี้
 
1. ไฟล์ Template เป็นไฟล์ที่ใช้กับโปรแกรม Microsoft office 2007 และ 2010 หากไม่ใช้กับ version ดังกล่าว รูปแบบที่กำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลง
2. ไฟล์ Template จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการพิมพ์วิทยานิพนธ์ตามรูปแบบการพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น
 
โดยได้จัดทำไฟล์บางส่วนที่สามารถสร้างขึ้นในลักษณะแบบฟอร์มให้พิมพ์ข้อความเฉพาะในส่วนที่ต้องเติมเท่านั้น และบางไฟล์ที่สามารถเพิ่ม-ลดข้อมูลได้เอง นักศึกษาต้องอ่านคู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อดูการจัดรูปแบบประกอบด้วย เพราะเมื่อเพิ่มหรือลบข้อมูล รูปแบบที่จัดไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
การส่งตรวจรูปแบบการพิมพ์
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มีแนวปฏิบัติและขั้นตอนการตรวจรูปแบบการพิมพ์ ดังนี้
1. นักศึกษาต้องจัดรูปแบบการพิมพ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยดูรายละเอียดได้จากคู่มือการทำวิทยานิพนธ์ และ/หรือดาวน์โหลดรูปแบบการพิมพ์ที่จัดทำไว้
2. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ในเบื้องต้นก่อนส่งให้กรรมการตรวจ หากพบว่ามีการจัดรูปแบบการพิมพ์ที่ไม่ถูกต้องจะไม่รับส่งให้กรรมการตรวจ (ให้นักศึกษากลับไปแก้ไขก่อน)
3. เมื่อสำนักงานบัณฑิตรับตรวจรูปแบบการพิมพ์แล้ว จะส่งต่อให้กรรมการตรวจรูปแบบการพิมพ์ โดยมีกำหนดระยะเวลาการตรวจ ดังนี้
- การค้นคว้าอิสระ ตรวจเพียง 1 ครั้ง จำนวน 7 วัน (นับวันเสาร์-อาทิตย์ แต่ไม่นับวันหยุดนักขัตฤกษ์)
- ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์
1) ตรวจครั้งที่ 1 จำนวน 7 วัน (นับวันเสาร์-อาทิตย์ แต่ไม่นับวันหยุดนักขัตฤกษ์) หากครั้งแรกตรวจไม่ผ่าน
2) ตรวจครั้งที่ 2 จำนวน 4 วัน (ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
หมายเหตุ. 
1. ส่งเวลา 08.00-12.00 น. นับวันที่ส่งเป็นวันแรก
2. ส่งเวลา 13.00-16.00 น. นับวันถัดไปเป็นวันแรก
รูปแบบ ชื่อไฟล์ Word 2010 Word 97-2003
บทคัดย่อ Abs ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
บทคัดย่อ (ดุษฎีนิพนธ์) Abs-Dr. ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ภาคผนวก Appen ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
บทที่ Ch ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
สารบัญ / สารบัญตาราง / สารบัญภาพ Cont ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ปกนอก (วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ) Cov ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ปกนอก (ดุษฎีนิพนธ์) Cov-Dr. ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ปกใน / หน้าอนุมัติ / กิตติกรรมประกาศ (ดุษฎีนิพนธ์) Intro-Dr. ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ปกใน / หน้าอนุมัติ / กิตติกรรมประกาศ (วิทยานิพนธ์) Intro-Thesis ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ปกใน / หน้าอนุมัติ / กิตติกรรมประกาศ (การค้นคว้าอิสระ)* Intro-IS ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
* ปรับตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.2558 เป็นต้นไป      
รายการอ้างอิง Ref ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประวัติผู้เขียน Vitae ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ปกซีดีรอม CD Cover ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
 
การตั้งค่าสีสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยและสีตัวอักษรหน้าปกสารนิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (สำหรับทำปกฉบับพิมพ์เท่านั้น ไม่ใช่ในไฟล์)
สำหรับหน้าปกของสารนิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ จะต้องมีสัญลักษณ์และตัวอักษรเป็นสีน้ำเงิน โดยให้ไปกำหนดค่าสีเท่ากับ 204 ตามตัวอย่างรูปภาพด้านล่างดาวน์โหลดสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสีน้ำเงิน
 
การตั้งชื่อไฟล์ที่บันทึกลงแผ่นซีดีรอม
       เมื่อนักศึกษาผ่านการตรวจรูปแบบการพิมพ์แล้ว ให้บันทึกข้อมูลในรูปของไฟล์เอกสาร ทั้ง Word และ PDF file 
แล้วบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดีรอม จำนวน 4 แผ่น ส่งให้สำนักงานบัณฑิตศึกษาพร้อมเล่มฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 เล่ม (โดยสำนักงานบัณฑิตศึกษาจะจัดส่งให้กับ ที่ปรึกษาหลัก 1 เล่ม สำนักวิชา 1 เล่ม และ ห้องสมุด 1 เล่ม)
สำนักงานบัณฑิตศึกษา ถือว่านักศึกษาเจ้าของผลงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเล่ม และการบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดีตามแนวปฏิบัติข้างต้น
 
ข้อมูลในแต่ละไฟล์ ชื่อที่ตั้งในซีดีรอมทั้งไฟล์ Word และ Pdf
ปกนอก Cov
ปกใน-หน้าอนุมัติ-กิตติกรรมประกาศ (หน้าอนุมัติไฟล์ Pdf ต้องมีลายเซ็นของคณะกรรมการสอบทุกคน)
ตัวอย่างไฟล์ Intro.pdf
Intro
บทคัดย่อภาษาอังกฤษและภาษาไทย Abs
สารบัญ-สารบัญตาราง-สารบัญภาพ-อักษรย่อและสัญลักษณ์ Cont
บทที่ 1 Ch1
บทที่ 2 Ch2
บทที่ 3 Ch3
บทที่ 4 Ch4
บทที่ 5 Ch5
รายการอ้างอิง Ref
ภาคผนวก (ถ้ามี) Appen
ประวัติผู้เขียน Vitae
การส่งแผ่นซีดีรอม
          แผ่นซีดีที่นำมาส่งสำนักงานบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 แผ่น ต้องไม่มีการตั้งรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงข้อมูลในแผ่นซีดีรอม และไม่มีไวรัส
 
เขียนชื่อ สกุลนักศึกษา รหัส หลักสูตร สาขาวิชา (ถ้ามี) สำนักวิชา ลงในแผ่นซีดี ตามตัวอย่างดังนี้
บรรจุซีดีในกล่อง พร้อมทั้งปกซีดีที่มีข้อมูล ดังนี้
หมายเหตุ.  กล่องซีดี ใช้ชนิดขาวใส หรือขาวขุ่น ที่สามารถมองเห็นปกซีดีได้