กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 ปี 2558 (ระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารเป็นระยะเวลา 5 ปี คือ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562)
กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ISSN
เจ้าของ
1 ASEAN Engineering Journal Part A 2229-127X AUN/SEED-Net Secretariat
2 Asian Archives of Pathology 1905-9183 ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย (สังกัดแพทยสภา)
3 Bulletin of Health, Science and Technology 0858-7531 Rangsit University
4 Engineering Transactions 0859-9238 Mahanakorn University of Technology
5 Journal of Applied Animal Science 1906-2257 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
6 Thai Journal of Gastroenterology 0859-2446 Official Publication of the Gastroenterological Association of Thailand
7 Thai Journal of Science and Technology 2286-7333 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8 The Bangkok Medical Journal 2287-9674 Bangkok Dusit Medical Service, Plc
9 Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University 2408-1248 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
10 จักษุเวชสาร 0857-5118 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
11 จุฬาลงกรณ์เวชสาร 0125-6483 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12 เชียงรายเวชสาร 1906-649x โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
13 พยาบาลสาร 0125-5118 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14 วารสาร มฉก.วิชาการ 0859-9343 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
15 วารสารการเกษตรราชภัฏ 1686-5103 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
16 วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา 0859-3949 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
17 วารสารการพยาบาลและการศึกษา 1906-1773 กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
18 วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0859-3299 ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
19 วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 1906-3016 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
20 วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 0859-5453 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
21 วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ 1513-9980 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
22 วารสารกุมารเวชศาสตร์ 0858-0944 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไย/สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
23 วารสารเกื้อการุณย์ 0858-3080 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
24 วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ 1905-8160 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
25 วารสารคหเศรษฐศาสตร์ 0857-1384 สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
26 วารสารจักษุธรรมศาสตร์ 1905-2960 ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
27 วารสารทันตาภิบาล 0857-880X วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
28 วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 0857-6653 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29 วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม 1686-3070 มหาวิทยาลัยสยาม
30 วารสารนเรศวรพะเยา 1906-2141 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
31 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 1905-9949 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
32 วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1905-6729 สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
33 วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย 2228-9801 สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
34 วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย 1906-7925 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไืทย
35 วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 0857-5452 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
36 วารสารแพทย์เขต 4-5 0125-7323 ชมรมแพทย์เขต 4-5
37 วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 0859-9807 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
38 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1906-5965 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
39 วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1686-9311 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
40 วารสารโรคมะเร็ง 0125-2038 มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
41 วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 1686-8579 ศูนย์ส่งเสริมการวิจัย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
42 วารสารโรงพยาบาลสกลนคร 0859-7251 โรงพยาบาลสกลนคร
43 วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ 0857-6149 สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
44 วารสารวนศาสตร์ 0857-1724 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
45 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 1906-201X บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
46 วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1906-6627 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
47 วารสารวิจัยพลังงาน 1686-3437 สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
48 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 1906-3628 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
49 วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร 1905-4963 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
50 วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1906-1722 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
51 วารสารวิจัยรำไพพรรณี 1906-327X สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
52 วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2351-0366 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
53 วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1906-1137 ฝ่ายวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
54 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1686-4409 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
55 วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. 1906-392X คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
56 วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2228-8120 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
57 วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 2286-9514 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
58 วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. 0125-5134 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
59 วารสารวิชาการนายเรืออากาศ 1906-7186 โรงเรียนนายเรืออากาศ
60 วารสารวิชาการปทุมวัน 2229-1636 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
61 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 1906-0432 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
62 วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 0859-1083 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
63 วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น 1686-4522 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
64 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 0125-0369 สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
65 วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1513-7805 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
66 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1686-9664 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
67 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 1513-7201 สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย
68 วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1686-4530 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
69 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี 1685-5280 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
70 วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย 1686-2961 สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)
71 วารสารสภาการพยาบาล 1513-1262 สภาการพยาบาล
72 วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย 1905-372X สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย
73 วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย 1513-4261 สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
74 วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย 0858-396X คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
75 วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. 0858-2297 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
76 วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา 1905-7164 คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา
77 วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 0125-1678 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
78 วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท 1906-8557 สมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย
79 วารสารหาดใหญ่วิชาการ 1686-1868 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
80 วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา 0125-4987 สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย
81 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล 0125-5614 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
82 วิศวกรรมสาร มก. 0857-4154 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
83 วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต 2286-668X คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
84 วิศวสารลาดกระบัง 0125-1724 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
85 วิสัญญีสาร 0857-1287 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
86 เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร 0857-6823 ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยและสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
87 เวชสารแพทย์ทหารบก 0125-7722 กรมแพทย์ทหารบก
88 ศรีนครินทร์เวชสาร 0857-3123 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
89 สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2408-0845 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ประจำปี 2559 (จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562) ประกาศ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559
โดย 
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) 
 

ลำดับ

ชื่อวารสาร

ISSN

เจ้าของ

1 Food and Applied Bioscience Journal 2286-8615 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยยาลัยเชียงใหม่
2 International Journal of Child Devlelopment and Mental Health 2286-7481 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
3 Journal of Materials Science and Applied Energy 2286-7201 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
4 เทพสตรี I-TECH 1905-6648 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
5 วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า 0857-2321 ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
6 วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน 2287-0075 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 0857-2895 โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
8 วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน 2287-0210 คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9 วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ 2229-0338 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
10 วารสารยูโร 0858-6071 สมาคมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
11 วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย 0125-7552 ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
12 วารสารโรคผิวหนัง 0125-8680 สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
13 วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ 1906-0874 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
14 วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ 2280-9638 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
15 วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2351-0811 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
16 วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย 2350-9260 สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
17 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2286-6558 กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
18 วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 1905-8586 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
19 วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย 2229-0737 วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
20 เวชบันทึกศิริราช 1906-1552 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล