กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 ปี 2558 (ระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารเป็นระยะเวลา 5 ปี คือ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562)
กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ISSN
เจ้าของ
1 Applied Environmental Research 2287-0741 สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 Asian Biomedicine 1905-7415 Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
3 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 0125-877X The Allergy and Immunology Society of Thailand
4 Buffalo Bulletin 0125-6726 ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Internation Buffalo lnformation Center (lBlC),Office of the University Library, Kasetsart University)
5 Chiang Mai Journal of Science 0125-2526 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 1685-1994 Chiang Mai University
7 ECTI Transactions on Computer and Information Technology 1905-050X ECTI Association
8 ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications 1685-9545 The Electrical Engineering/Electronics, Computers, Telecommunications and Information Technology Association (ETCI Association)
9 Engineering Journal 0125-8281 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 Environment and Natural Resources Journal 1686-5456 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University
11 International Journal of Agricultural Technology 1686-9141 Association of Agricultural Technology in Southeast Asia (AATSEA)
12 International Journal of Renewable Energy 1905-7172 School of Renewable Energy Technology, (SERT)
13 International Journal of the Computer, The Internet and Management 0858-7027 Thailand Chapter of the Association for Computing Machinery - ACM & Thailand Chapter of the Computer Society of the IEEE
14 Journal of Health Research 0857-4421 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
15 Journal of Physiological and Biomedical Sciences 0857-5754 The Official Journal of The Physiological Society of Thailand
16 Kasetsart Journal (Natural Science) 0075-5192 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 Kasetsart University Fisheries Research Bulletin 0125-796X Faculty of Fisheries, Kasetsart University
18 King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology 1906-151X King Mongkuts University of Technology North Bangkok
19 Maejo International Journal of Science and Technology 1905-7873 Maejo University
20 Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 0125-1570 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
21 NU. International Journal of Science 1686-5561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
22 Outbreak, Surveillance and Investigation Reports 2286-8933 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
23 Pacific Rim International Journal of Nursing Research 1906-8107 Thailand Nursing and Midwifery Council
24 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences 1905-3193 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
25 Rangsit Journal of Arts and Sciences 2229-063X มหาวิทยาลัยรังสิต
26 ScienceAsia 1513-1874 Science Society of Thailand
27 Silpakorn University Science and Technology Journal 1905-9159 Silpakorn University Research and Development Institute (SURDI)
28 Songklanakarin Journal of Science and Technology 0125-3395 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
29 Suranaree Journal of Science and Technology 0858-849X Suranarree University of Technology
30 Thai Forest Bulletin (Botany) 0495-3843 ฝ่ายจัดการตัวอย่างพรรณไม้
31 Thai Journal of Genetics 0857-8664 สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย (The Journal of Genetics Society of Thailand)
32 Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology 0857-6084 The Royal Thai College of Obstetricians and Gynaecologists
33 Thailand Statistician 1685-9057 Thai Statistical Association
34 Thammasat International Journal of Science and Technology 0859-4074 Thammasat University
35 The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences 0125-4685 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
36 Walailak Journal of Science and Technology 1686-3933 Institute of Research and Devolpment, Walailak University
37 แก่นเกษตร 0125-0485 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
38 ขอนแก่นเวชสาร 0125-7501 โรงพยาบาลขอนแก่น
39 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 0125-2208 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
40 เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 0875-6920 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
41 ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 1905-3460 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
42 ไทยไภษัชยนิพนธ์ 1686-9540 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
43 ธรรมศาสตร์เวชสาร 1513-5241 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
44 พุทธชินราชเวชสาร 0125-7560 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
45 รามาธิบดีพยาบาลสาร 0857-8052 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
46 วชิรเวชสาร 0125-1252 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
47 วารสาร มทร.อีสาน 1906-215X สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
48 วารสารกองการพยาบาล 0125-7242 สำนักการพยาบาล กรมการแพทย์
49 วารสารกายภาพบำบัด 0125-4634 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
50 วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 0857-4553 สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
51 วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 2351-0358 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
52 วารสารการพยาบาลและสุขภาพ 1906-0025 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
53 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1685-991X กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
54 วารสารเกษตร 0857-0841 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
55 วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 0857-0108 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
56 วารสารเกษตรพระวรุณ 1685-8379 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
57 วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 0858-4338 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
58 วารสารคณะพลศึกษา 1513-3613 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
59 วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1685-3954 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
60 วารสารควบคุมโรค 1685-6481 กรมควบคุมโรค
61 วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0215-2534 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
62 วารสารเทคนิคการแพทย์ 0125-2682 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
63 วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ 0125-5347 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
64 วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ 1685-8573 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ??ครเหนือ (มจพ)
65 วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2229-1210 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
66 วารสารพยาบาล 0125-0078 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
67 วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 0857-3743 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
68 วารสารพยาบาลตำรวจ 1906-652X สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจ
69 วารสารพยาบาลทหารบก 1513-5217 สมาคมพยาบาลทหารบก
70 วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก 0857-605X สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย
71 วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0858-1231 คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
72 วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 1513-5454 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
73 วารสารพยาบาลศาสตร์ 0125-8885 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
74 วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 0125-7021 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
75 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 0125-8958 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
76 วารสารพยาบาลสาธารณสุข 0857-5371 สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
77 วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 1906-7038 สมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์และองค์การสวนพฤกษศาสตร์
78 วารสารพิษวิทยาไทย 0857-264X สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย
79 วารสารเภสัชกรรมไทย 1906-5574 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
80 วารสารเภสัชวิทยา 0125-3832 สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย
81 วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 1905-0852 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
82 วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 1685-1412 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
83 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 1906-5681 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
84 วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0858-7418 มหาวิทยาลัยนเรศวร
85 วารสารโรงพยาบาลชลบุรี 0125-6882 โรงพยาบาลชลบุรี
86 วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต 0858-2025 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
87 วารสารวิจัย มข. 0859-3957 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
88 วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1906-3334 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
89 วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1906-0319 วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง 1 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
90 วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง 1905-7393 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
91 วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 0858-9437 สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข กระทรวงสาธารณสุข
92 วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 0125-278X มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
93 วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 1906-2605 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
94 วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 0125-8850 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
95 วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2350-9600 สภาอาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
96 วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 1906-5337 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
97 วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1905-3819 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
98 วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1686-9869 ฝ่ายวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
99 วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 0857-684x มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
100 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2286-6175 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
101 วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก 1905-6583 เป็นโครงการความร่วมมือ 4 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
102 วารสารวิชาการสาธารณสุข 0858-4923 สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
103 วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา 1905-9450 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
104 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 0857-7927 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
105 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 0859-4562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
106 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 0859-6808 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
107 วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 0858-110X วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
108 วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 0125-2364 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
109 วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. 0857-1600 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
110 วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 1513-7430 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
111 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 0858-7612 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
112 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี 2229-1547 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
113 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1685-7941 สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
114 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0858-4435 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
115 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0857-2178 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
116 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1905-4548 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
117 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 1513-4652 คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
118 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2228-8724 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
119 วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 0857-4405 สมาคมศัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
120 วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า 0857-0914 โรงพยาบาลพระปกเกล้า
121 วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 0125-6985 สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
122 วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 1685-408X สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
123 วารสารสวนปรุง 0857-2127 โรงพยาบาลสวนปรุง
124 วารสารสัตวแพทย์ 0125-5169 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
125 วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา 1905-1387 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
126 วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น 0858-8899 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น
127 วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 0859-497X กรมสุขภาพจิต
128 วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 1906-9790 หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
129 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0859-9254 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
130 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1905-0488 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
131 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 0045-9917 ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
132 วิศวกรรมสาร มข. 0125-8273 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
133 วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 1905-615X คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
134 เวชชสารสัตวแพทย์ 0125-6491 คณะสัตวแพทยศาสตร์
135 สัตวแพทย์มหานครสาร 1905-7571 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
136 สารศิริราช 0125-152X คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ประจำปี 2559 (จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562) ประกาศ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559
โดย 
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) 
 
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ISSN
เจ้าของ
1

ASEAN Engineering Journal Part B

2286-7694

JICA Project AUN/SEED-Net

2

ASEAN Engineering Journal Part C

2286-8150

AUN/SEED-Net

3

GMSARN International Journal

1905-9094

ภาคีวิจัยลุ่มน้ำโขง (GMSARN)

4

Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering

2229-2152

Thai Society of Mechanical Engineers (TSME)

5

วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้

2408-1051

เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้

6

วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์

2351-0846

ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7

วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2408-252X

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

8

วารสารแพทย์นาวี

0125-6971

กรมแพทย์ทหารเรือ