กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 ปี 2558 (ระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารเป็นระยะเวลา 5 ปี คือ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562)
กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ISSN
เจ้าของ
1 ABAC Journal 0858-0855 Assumption University
2 ASEAN Journal of Management & Innovation 2351-0307 Research Center, Stamford International University
3 AU Journal of Management 1686-0039 Assumption university
4 BU Academic Review 1685-4322 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
5 CATALYST 1905-6931 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
6 HRi : Journal of Human Resource intelligence 1905-5986 สถาบันทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7 International Journal of Behavioral Science 1906-4675 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8 Journal of English Studies 1865-8646 Department of English, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University
9 Journal of Urban Culture Research 2228-8279 Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University
10 LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network 1905-7326 Language Institute, Thammasat University
11 MANUSYA, Journal of Humanities 0859-9920 Chulalongkorn University
12 Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning 1905-7210 Faculty of Architecture, Chulalongkorn University
13 NIDA Case Research Journal 1906-3865 Research Center, National Institute of Development Administration (NIDA)
14 Scholar 1906-6406 Graduate school of education, Assumption university
15 Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts 1513-4717 Silpakorn University
16 Southeast Asian Journal of Economics 2286-8984 Faculty of Economics, Chulongkorn University
17 Thammasat Review 0859-5747 Academic Affair Division, Thammasat University
18 The International Journal of East Asian Studies 0857-6033 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19 The Journal of Risk Management and Insurance 0859-3604 Assumption university
20 The New English Teacher 1905-7725 Assumption University, Graduate School of English
21 UTCC International Journal of Business and Economics 1906-5582 University of the Thai Chamber of Commerce
22 กระแสวัฒนธรรม 1513-4458 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
23 ครุศาสตร์สาร 1906-117x คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
24 จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 0125-6564 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25 ดำรงวิชาการ 1686-4395 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
26 นิเทศศาสตร์ปริทัศน์ 0858-6160 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
27 พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ 1906-2540 School of Development Economics, National Institute of Development Administration
28 ภาษาและภาษาศาสตร์ 0857-1406 ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
29 รมยสาร 1686-0101 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
30 รัฏฐาภิรักษ์ 0857-0442 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
31 วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 2287-0121 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
32 วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 0859-0001 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
33 วารสารการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2229-0893 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
34 วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2286-718X สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
35 วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 0854-9849 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
36 วารสารการจัดการสมัยใหม่ 1686-7319 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
37 วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม 1906-5485 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
38 วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย 1905-6303 สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย)
39 วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 2286-9824 เครือข่ายบริหารการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา (สกอ.)
40 วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย 1906-506x คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
41 วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0858-5520 ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
42 วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 1905-7121 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
43 วารสารเกษมบัณฑิต 1513-5667 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
44 วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0859-8835 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
45 วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1685-2699 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
46 วารสารญี่ปุ่นศึกษา 0125-6416 โครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
47 วารสารดนตรีรังสิต 1905-2707 วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
48 วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ 1906-0870 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
49 วารสารเทคโนโลยีสุรนารี 1905-9329 สถานวิจัย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
50 วารสารไทยคดีศึกษา 1686-0667 สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
51 วารสารธรรมศาสตร์ 0125-3670 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
52 วารสารนักบริหาร 0125-4960 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
53 วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร 1513-4164 School of Language and Communication at NIDA
54 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 1906-425X คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
55 วารสารบรรณศาสตร์ มศว 0125-2836 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
56 วารสารบริหารธุรกิจ 0125-233x คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
57 วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า 1905-6826 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
58 วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อการ 1905-3746 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
59 วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร 0859-9750 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
60 วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ 2228-9658 โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
61 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 1905-9647 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
62 วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 1905-1603 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
63 วารสารประชากรศาสตร์ 0857-2143 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
64 วารสารปัญญาภิวัฒน์ 1906-7658 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
65 วารสารปาริชาต 0867-0884 มหาวิทยาลัยทักษิณ
66 วารสารพฤติกรรมศาสตร์ 1686-1442 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
67 วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 2228-9453 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
68 วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ 0125-3689 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
69 วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต 1905-7881 ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
70 วารสารพัฒนาสังคม 0859-2667 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
71 วารสารภาษา 0125-2488 Chulalongkorn University Language Institute
72 วารสารภาษาปริทัศน์ 0857-7285 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
73 วารสารภาษาและวัฒนธรรม 0125-6424 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
74 วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 1686-445X คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
75 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2286-7139 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
76 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2228-8244 สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
77 วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม 2228-9356 มหาวิทยาลัยนครพนม
78 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 1905-2383 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
79 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 1905-4165 โครงการจัดทำวารสารวิชาการมหาวิทลัยราชภัฏธนบุรี
80 วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 0857-5428 มหาวิทยาลัยศิลปากร
81 วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ 0859-418X คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
82 วารสารราชพฤกษ์ 1905-1344 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
83 วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1905-2847 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
84 วารสารวิจัยทางการศึกษา 1905-5536 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
85 วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2229-2802 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
86 วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง 1905-2022 Faculty of Architecture and Planning Thammasat University
87 วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 1905-0793 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
88 วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1906-0572 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
89 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 0125-2437 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
90 วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม 1906-5078 ศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
91 วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ 2286-9018 สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทย
92 วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1685-4489 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
93 วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 2229-2683 สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
94 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 0858-4540 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
95 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 1686-7440 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
96 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 1905-9590 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
97 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 1905-162x มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
98 วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ 2286-9832 สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
99 วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี 1686-5715 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
100 วารสารวิชาชีพบัญชี 1686-8293 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
101 วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0857-9296 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตปัตตานี
102 วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี 1906-070x วิทยาลัยดุสิตธานี
103 วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ 1686-6959 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
104 วารสารวิเทศศึกษา 2228-8864 คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
105 วารสารวิธีวิทยาการวิจัย 0857-2933 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
106 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1513-7287 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
107 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 1906-7208 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
108 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 0859-5127 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
109 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1905-9922 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
110 วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 0858-9291 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
111 วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 1906-2044 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
112 วารสารสมาคมนักวิจัย 0859-2330 สมาคมนักวิจัยในความอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ
113 วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง 1686-6541 ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
114 วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา 0125-7356 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
115 วารสารสังคมศาสตร์ 0125-0590 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
116 วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 0857-3166 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
117 วารสารสารสนเทศศาสตร์ 2228-8457 กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
118 วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร 1686-3690 สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
119 วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 0857-6955 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
120 วารสารสุทธิปริทัศน์ 0857-2690 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
121 วารสารห้องสมุด 0857-0086 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
122 วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 0857-2038 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
123 วารสารอักษรศาสตร์ 0125-4820 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
124 วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ 0125-8370 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
125 สยามวิชาการ 1513-1076 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
126 หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย 1686-1841 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ประจำปี 2559 (จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562) ประกาศ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559
โดย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) 

 
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ISSN
เจ้าของ

1

MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences

2286-6477

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2

วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1685-9723

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3

วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

2287-0717

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

4

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร.

2287-0962

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย