ข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (E-book)


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
 
คำนิยาม
 
หน้า 1
ข้อ 4
หมวดที่      
1
บททั่วไป
หน้า 3
 
       องค์ประกอบคณะกรรมการบัณฑิต + หน้าที่   ข้อ  6 7
       องค์ประกอบคณะกรรมการบัณฑิตประจำสำนักวิชา + หน้าที่   ข้อ  8 9
2
หลักสูตร
หน้า 4
 
       ส่วนที่ 1     หลักสูตรที่เปิดสอน หน้า 4  
       ส่วนที่ 2     โครงสร้างหลักสูตร หน้า 5  
                               หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต   ข้อ  11.2
                                      แผน ก แบบ  ก1  แบบ  ก2    
                                      แผน ข    
                               หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต   ข้อ  11.3
       ส่วนที่ 3     การบริหารหลักสูตร หน้า 6  
3
การจัดการศึกษา
หน้า 7
 
       ส่วนที่ 1     ระบบการศึกษา หน้า 7  
                               การแบ่งภาคการศึกษา   ข้อ  17
                               หน่วยกิต   ข้อ  18
                               ประเภทของหน่วยกิต   ข้อ  19
       ส่วนที่ 2     ระยะการศึกษา หน้า 8  
       ส่วนที่ 3     ภาษาที่ใช้ในการศึกษา หน้า 9  
4
อาจารย์ประจำหลักสูตร
หน้า 9
 
       ส่วนที่ 1     อาจารย์ประจำหลักสูตร หน้า 9  
                               คุณสมบัติและหน้าที่อาจารย์ประจำหลักสูตร    
       ส่วนที่ 2     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หน้า 11  
                              คุณสมบัติและหน้าที่อาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตร    
                                     หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต   ข้อ  28.3
                                     หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต   ข้อ  28.4
       ส่วนที่ 3     อาจารย์ผู้สอน หน้า 14  
                                     หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต   ข้อ  32.3
                                     หลักสูตรปริญญาดุษฏีบัณฑิต   ข้อ  32.4
       ส่วนที่ 4     อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ หน้า 16  
                                     หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต   ข้อ  36.1
                                     หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต   ข้อ  36.2
                          ภาระงานการคุมดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ    
                          หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ   ข้อ  39
5
 
คณะกรรมการสอบโครงร่าง คณะกรรมการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
หน้า 19
 

 
       คุณสมบัติ   ข้อ  40
       องค์ประกอบ   ข้อ  41  42
6
การรับเข้าศึกษา
หน้า 21
 
       ส่วนที่ 1     คุณสมบัติของผู้รับเข้าศึกษา หน้า 21  
       ส่วนที่ 2     หลักเกณฑ์และวิธีการรับเข้าศึกษา หน้า 22  
       ส่วนที่ 3     ประเภทของผู้เข้าศึกษา หน้า 22  
7
การลงทะเบียน
หน้า 23
 
       ส่วนที่ 1     การขึ้นทะเบียนนักศึกษา หน้า 23  
       ส่วนที่ 2     การลงทะเบียนเรียน หน้า 23  
       ส่วนที่ 3     การเทียบโอนรายวิชา หน้า 24  
       ส่วนที่ 4     การเพิ่ม ลด และถอนรายวิชา หน้า 25  
       ส่วนที่ 5     การลงทะเบียนเรียนซ้ำ หน้า 26  
8
การสอน
หน้า 26
 
       การจัดการเรียนการสอน    
9
การสอบ
หน้า 26
 
       ส่วนที่ 1     การวัดผลรายวิชา หน้า 26  
       ส่วนที่ 2     การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หน้า 27  
                             (สำหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข)    
                                    คุณสมบัตินักศึกษา   ข้อ  61
                                    องค์ประกอบคณะกรรมการสอบ   ข้อ  63
                                    การวัดผล   ข้อ  65
       ส่วนที่ 3     การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หน้า 28  
                             (สำหรับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต)    
                                    คุณสมบัตินักศึกษา   ข้อ  67
                                    องค์ประกอบคณะกรรมการสอบ   ข้อ  70
                                    การวัดผล   ข้อ  68  72  73
10
 
รูปแบบ การส่ง ลิชสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ
หน้า 33
 

 
11
การประเมินผลการศึกษา
หน้า 33
 
       ส่วนที่ 1     ระดับการประเมิน หน้า 33  
       ส่วนที่ 2     หลักเกณฑ์การให้สัญลักษณ์ผลการศึกษา หน้า 35  
       ส่วนที่ 3     การคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย หน้า 37  
12
การเปลี่ยนสถานภาพการศึกษา
หน้า 37
 
       ส่วนที่ 1     การเปลี่ยนระดับการศึกษา หน้า 37  
       ส่วนที่ 2     การย้ายสาขาวิชา หน้า 38  
       ส่วนที่ 3     การเปลี่ยนแผนการศึกษา หน้า 39  
13
การลา
หน้า 39
 
       ส่วนที่ 1     การลาสอบ หน้า 39  
       ส่วนที่ 2     การลาพักการศึกษา หน้า 40  
14
การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริต
หน้า 41
 
15
การพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา
หน้า 42
 
16
การสำเร็จการศึกษา และการขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
หน้า 43
 
17
บทเฉพาะกาล
หน้า 45