ข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (E-book)


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
 
คำนิยาม
 
 
หมวดที่      
1
 
       องค์ประกอบคณะกรรมการบัณฑิต + หน้าที่    
       องค์ประกอบคณะกรรมการบัณฑิตประจำสำนักวิชา + หน้าที่    
2
 
       ส่วนที่ 1     หลักสูตรที่เปิดสอน หน้า 4  
       ส่วนที่ 2     โครงสร้างหลักสูตร หน้า 5  
                               หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต    
                                      แผน ก แบบ  ก1  แบบ  ก2    
                                      แผน ข    
                               หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต    
       ส่วนที่ 3     การบริหารหลักสูตร หน้า 6  
3
 
       ส่วนที่ 1     ระบบการศึกษา หน้า 7  
                               การแบ่งภาคการศึกษา    
                               หน่วยกิต    
                               ประเภทของหน่วยกิต    
       ส่วนที่ 2     ระยะการศึกษา หน้า 8 ประกาศการขอขยาย
ระยะเวลา
       ส่วนที่ 3     ภาษาที่ใช้ในการศึกษา หน้า 9  
4
 
       ส่วนที่ 1     อาจารย์ประจำหลักสูตร หน้า 9  
                               คุณสมบัติและหน้าที่อาจารย์ประจำหลักสูตร    
       ส่วนที่ 2     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หน้า 11  
                              คุณสมบัติและหน้าที่อาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตร    
                                     หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต    
                                     หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต    
       ส่วนที่ 3     อาจารย์ผู้สอน หน้า 14  
                                     หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต    
                                     หลักสูตรปริญญาดุษฏีบัณฑิต    
       ส่วนที่ 4     อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ หน้า 16  
                                     หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต    
                                     หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต    
                          ภาระงานการคุมดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ    
                          หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ    
5
 
 
       คุณสมบัติ    
       องค์ประกอบ    
6
 
       ส่วนที่ 1     คุณสมบัติของผู้รับเข้าศึกษา หน้า 21 ประกาศเกณฑ์
ภาษาอังกฤษ
       ส่วนที่ 2     หลักเกณฑ์และวิธีการรับเข้าศึกษา หน้า 22  
       ส่วนที่ 3     ประเภทของผู้เข้าศึกษา หน้า 22  
7
 
       ส่วนที่ 1     การขึ้นทะเบียนนักศึกษา หน้า 23  
       ส่วนที่ 2     การลงทะเบียนเรียน หน้า 23  
       ส่วนที่ 3     การเทียบโอนรายวิชา หน้า 24  
       ส่วนที่ 4     การเพิ่ม ลด และถอนรายวิชา หน้า 25  
       ส่วนที่ 5     การลงทะเบียนเรียนซ้ำ หน้า 26  
8
 
       การจัดการเรียนการสอน    
9
 
       ส่วนที่ 1     การวัดผลรายวิชา หน้า 26  
       ส่วนที่ 2     การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หน้า 27 ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการสอบ
                             (สำหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข)    
                                    คุณสมบัตินักศึกษา    
                                    องค์ประกอบคณะกรรมการสอบ    
                                    การวัดผล    
       ส่วนที่ 3     การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หน้า 28  
                             (สำหรับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต)    
                                    คุณสมบัตินักศึกษา    
                                    องค์ประกอบคณะกรรมการสอบ    
                                    การวัดผล    
       ส่วนที่ 4     การสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ หน้า 29  
       ส่วนที่ 5     การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ หน้า 31 ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการสอบ
ภาษาอังกฤษ
       ส่วนที่ 6     การสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ  
10
 
 
11
 
       ส่วนที่ 1     ระดับการประเมิน หน้า 33  
       ส่วนที่ 2     หลักเกณฑ์การให้สัญลักษณ์ผลการศึกษา หน้า 35  
       ส่วนที่ 3     การคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย หน้า 37  
12
ประกาศการเปลี่ยน
ระดับการศึกษา
       ส่วนที่ 1     การเปลี่ยนระดับการศึกษา หน้า 37  
       ส่วนที่ 2     การย้ายสาขาวิชา หน้า 38  
       ส่วนที่ 3     การเปลี่ยนแผนการศึกษา หน้า 39  
13
 
       ส่วนที่ 1     การลาสอบ หน้า 39  
       ส่วนที่ 2     การลาพักการศึกษา หน้า 40  
14
 
15
 
16
ประกาศเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิจัย
17