การเผยแพร่ผลงาน


 

คำชี้แจงเพื่มเติมเกี่ยวกับการเผยแพร่ แผน ข

การเผยแพร่ผลงานวิจัยตามแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (ฉบับปรับปรุง) ข้อ 6.5
 1. บทความที่ผู้เขียนส่งมา เป็บบทความจากวิทยานิพนธ์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
 2. บทความที่ผู้เขียนส่งมา ต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสาร หรือเผยแพร่ในสื่ออื่นใดมาก่อน
 3. บทความที่ผู้เขียนส่งมา ควรเกิดจากการสังเคราะห์ความคิดขึ้นโดยผู้เขียน และไม่ได้คัดลอก ตัดทอน หรือนำผลงานของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ได้มีการอ้างอิงที่เหมาะสม
 4. บทความจะต้องผ่านการพิจารณาคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือคณะกรรมการสอบ (ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย) 
   
แนวปฏิบัติในการส่งบทความ
1. ผู้เขียนจัดทำต้นฉบับบทความวิจัย และส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือคณะกรรมการสอบ พิจารณา โดยแนบแบบประเมินบทความ
2. ผู้เขียนบทความ จะต้องแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ หรือคณะกรรมการสอบ ก่อนนำส่งต้นฉบับ
3. บทความที่ผ่านการพิจารณาให้เผยแพร่แล้ว
1) ผู้เขียนต้องส่งบทความผ่านระบบ Grad MIS โดยดำเนินการดังนี้
 • เข้าระบบ Grad MIS ( https://mfugradmis.mfu.ac.th )
 • เลือกเมนูการเผยแพร่บทความ
 • บันทึกข้อมูลการเผยแพร่บทความ
 • แนบไฟล์ Pdf. ของบทความ
 • พิมพ์ DGC13 จากระบบ Grad MIS
2) ส่งต้นฉบับพิมพ์ แนบแบบประเมินคุณภาพบทความวิจัยของผู้ทรงคุณวุฒิ หรือคณะกรรมการสอบทุกคน พร้อมแนบ DGC13 จากระบบ Grad MIS (DGC13 จะต้องมีลายเซ็นจริงของอาจารย์ที่ปรึกษา) มายังสำนักงานบัณฑิตศึกษา

 
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
1. บทความภาษาไทย จะต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้อักษรแบบอังสนา นิวทั้งหมด 
 • ชื่อเรื่องภาษาไทย และภาษาอังกฤษ                             ขนาดอักษร         16pt หนา
 • ชื่อผู้เขียน อาจารย์ที่ปรึกษา                                         ขนาดอักษร         16pt ธรรมดา
 • หัวข้อสำคัญ                                                               ขนาดอักษร         16pt หนา
 • เนื้อหาทั่วไป                                                               ขนาดอักษร         16pt ธรรมดา
 • เชิงอรรถ                                                                     ขนาดอักษร         14pt ธรรมดา
2. เนื้อหาบรรทัดแรกให้ย่อหน้าเข้าไป 0.5 นิ้ว บรรทัดต่อไปจัดชิดซ้าย เนื้อหาทั้งหมดของบทความควรมีประมาณ 10-15 หน้ากระดาษ A4
3. การอ้างอิง หมายถึง การบอกแหล่งที่มาของข้อความที่ใช้อ้างอิง ในเนื้อหาที่นำมาเขียนเรียบเรียงจะมีการอ้างอิงแทรกปนในเนื้อหา ซึ่งมี 2 ระบบ คือ
1) ระบบนาม - ปี (ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, เลขหน้าที่อ้างอิง[ถ้ามี])
2) ระบบหมายเลข (Number System) เช่น [1], [2, 3]

 
ดาวน์โหลด รูปแบบบทความวิจัยสำหรับนักศึกษาแผน ข 
 

ดาวน์โหลดแบบประเมินบทความ