บุคลากร

 
  ดร.สุวรรณา เดชาทัย
  ตำแหน่ง: รักษาการแทน หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตศึกษา
  E-mail: suwanna.dea@mfu.ac.th
  โทร: 0-5391-6139
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ฝ่ายวิชาการ  
     
  นางสาวนันทกันต์กร สุวรรณอาสน์
  ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหาร
  สำนักงานบัณฑิตศึกษา
  E-mail: nuntakuntkorn.suw@mfu.ac.th
  โทร: 0-5391-6140
  งานมาตรฐานการศึกษา
 
- ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

  - แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะ
  - ระเบียบข้อบังคับบัณฑิตศึกษา
  - เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
     
  นางสาวธัญลักษณ์ ครอบบัวบาน
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานบัณฑิตศึกษา
  E-mail: thunyaluck.kro@mfu.ac.th
  โทร: 0-5391-6137
  งานศึกษาวิจัย (ป.โท แผน ก / ป.เอก)
  - ประสานงานการสอบวิชาศึกษาวิจัยของนักศึกษา
  - ปฎิทินการศึกษา
  - ประสานงานการสอบวัดคุณสมบัติ
  - ตรวจสอบมาตรฐานวิทยานิพนธ์
  - ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
     
  นางสาวทวีพร สนธิโพธิ์
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานบัณฑิตศึกษา
  E-mail: taweepron.son@mfu.ac.th
  โทร: 0-5391-6137
  งานศึกษาวิจัย (ป.โท แผน ข)
  - ประสานงานการสอบวิชาศึกษาวิจัยของนักศึกษา
  - ปฎิทินการศึกษา
  - ประสานงานการสอบประมวลความรู้
  - ตรวจสอบมาตรฐานการค้นคว้าอิสระ
  - ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
     
     
  นางสาวอรอนงค์ แก้วมณี
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานบัณฑิตศึกษา
  E-mail: aornanong.kae@mfu.ac.th
  โทร: 0-5391-6140
  งานประกันคุณภาพหลักสูตร
  - งานผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการบัณฑิตศึกษา
  - งานประชาสัมพันธ์หลักสูตร
  - งานบริหารงานบุคคล
  - ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ฝ่ายบริหารกลาง  
     
  นางสาวณชวรรณ ปาวี
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานบัณฑิตศึกษา
  E-mail: nachawan.paw@mfu.ac.th
  โทร: 0-5391-6138
  งานการเงินและงบประมาณ
  - วางแผน/ควบคุม ดูแล/รายงาน งบประมาณ
  - วางแผน/ควบคุม ดูแล/รายงาน ตรวจสอบระบบการเงิน
  - บริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน
  - เบิกจ่าย IS
  - งานสารบรรณ
  - เลขานุการส่วนงาน
     
  นางสาวรัชนีวรรณ สุวรรณเรืองศรี
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานบัณฑิตศึกษา
  E-mail: ratchaneewan.suw@mfu.ac.th
  โทร: 0-5391-6138
  งานการเงิน ทุนสนับสนุนการศึกษา
  - เบิกจ่ายเงินส่วนงาน
  - เบิกจ่าย Thesis
  - ทุนการศึกษา
  - งานบุคลากรและพัฒนาองค์กร
  - เบิก-ควบคุมวัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์สำนักงาน/
    ห้องเรียน-ห้องสอบ
     
  นางคชาภรณ์ จันทาพูน
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานบัณฑิตศึกษา
  E-mail: kachaporn.tha@mfu.ac.th
  โทร: 0-5391-6138
  งานการจัดการเรียนการสอน
  - วางแผน/ควบคุม ดูแล/รายงาน
  - การจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร

  - กิจกรรม 5 ส
  - การบริหารจัดการห้องเรียน
     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา  
     
  นางสาววันวิสาข์ วงค์สวรรค์
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานบัณฑิตศึกษา
  E-mail: wanwisa.won@mfu.ac.th
  โทร: 0-5391-6137
  งานกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา
  - กิจกรรมอบรม ส่งเสริมวิชาการ
  - ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์
  - วารสารวิชาการ / e-journal
  - ให้คำแนะนำ / ตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานวิจัย
  - ปรับปรุงคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์
  - รายงานประจำปีสำนักงาน
     
  นายพงษ์วสันต์ วรรณจินดา
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานบัณฑิตศึกษา
  E-mail: phongwasan.wan@mfu.ac.th
  โทร: 0-5391-6138
  งานสารสนเทศเพื่อการศึกษา
  - ควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
    (MIS) ของหน่วยงาน
  - วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
    สนับสนุนการทำงานของหน่วยงาน

  - จัดทำ พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  - ให้คำปรึกษาการใช้งานโปรแกรม TurnItin และอัคราวิสุทธิ์
  - งานสถิตินักศึกษา
     
 
 
update: Mar 21, 2017