ฐานข้อมูล สกอ.

บัญชีรายชื่อวารสารทางวิชาการที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
 

วารสารระดับชาติ


รายชื่อวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Songklanakarin Journal of Science and Technology
2. สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ (ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics and Communication (ECTI-EEC))
3. วารสารสารศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Siriraj Medical Journal ชื่อเดิม Siriraj Hospital Gazette) 
4. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Journal of Environmental Research) 
5. วารสารพยาบาลศาสตร์ (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
6. วารสารธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
7. วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ (สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
8. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) 
9. วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข(คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
10. วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal) 
11. วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา (Research and Development Journal of the Engineering Institute of Thailand)
12. วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Journal of Nursing Science Chulalongkorn University)
13. ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร/ไทยเภสัชสารและวิทยาการสุขภาพ
14. วารสารวิจัยทางการพยาบาล (Thai Journal of Nursing Research) 
15. วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Dental Journal) 
16. วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ (Kasetsart Journal : Natural Science)
17. วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Journal of Health Research) 
18. ไทยเภสัชสาร (Thai Journal of Pharmaceutical Sciences)
19. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย (Journal of the Psychiatric Association of Thailand)
20. สงขลานครินทร์เวชสาร (Songklanagarind Medical Journal) 
21. รามาธิบดีพยาบาลสาร
22. วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
23. วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
24. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. (KKU Science Journal) 
25. แก่นเกษตร (Khon Kaen Agriculture Journal) 
26. วิศวกรรมสาร มข. (KKU. Engineering Journal) 
27. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
28. Thammasat International Journal of Science and Technology 
29. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
30. Asian Journal of Food and Agro-Industry
31. Walailak Journal of Science and Technology
32. ศรีนครินทร์เวชสาร

รายชื่อวารสารวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
  
วารสารวิชาการกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สกอ. ประจำปีงบประมาณ 2551 
1. วารสารดำรงวิชาการ (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร)
2. วารสารรัฐประศาสนศาสตร (คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
3. วารสารพัฒนาสังคม (คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
4. ารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร (สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

วารสารวิชาการกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สกอ. ประจำปีงบประมาณ 2550
1. วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
2. วารสารเทคโนโลยีสุรนารี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
3. วารสารไทยคดีศึกษา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
4. วารสารศึกษาศาสตร์ (มหาวิทยาลัยบูรพา)
5. วารสารบริหารธุรกิจ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

วารสารวิชาการกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับทุนสนับสนุน จาก สกอ. ประจำปีงบประมาณ 2548-2549
1. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
2. วารสารประชากรและสังคม (สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม)
3. วารสารเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) Since April 2013, The Chulalongkorn Journal of Economics has been retitiled Southeast Asian Journal of Economics
4. วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
5. วารสารเอเชียปริทัศน์ (สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
6. MANUSYA (หน่วยงานอิสระ โดยการสนับสนุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
7. Prajna Vihara. The Journal of Philosophy and Religion (มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ)
8. The Journal (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
9. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
10. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
11. วารสารสงขลานครินทร์ (ฉบับสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์) (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
12. วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
13. วารสารสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
14. วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
15. วารสาร JARS (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
16. วารสาร Sasin Journal of Management (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 

วารสารระดับนานาชาติ


วารสารวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ  ของ สกอ. ประจำปี 2550

No. Journal Database
1 ScienceAsia: Journal of the Science Society of Thailand    ISI/SCOPUS
2 Songklanakarin Journal of Science and Technology SCOPUS
3 ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics and Communication (ECTI-EEC)  
4 Thai Journal of Agricultural Science  
5 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology ISI
6 The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health ISI/SCOPUS
7 Journal of the Medical Association of Thailand SCOPUS
8 Thai Forest Bulletin  
9 Siriraj Medical Journal   
10 Asian Biomedicine (Research, Reviews and News)  [Chulalongkorn Medical Journal]  
11 Applied Environmental Research [Journal of Environmental Research]     
12 Kasetsart Journal : Natural Science   SCOPUS
13 Thai Journal of Nursing Research   


วารสารไทยอื่นๆ  ที่ไม่ได้อยู่ในรายการของ สกอ. และสกว แต่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI Web of Knowledge และ SCOPUS

No. Journal Database
1 Asian Biomedicine    ISI
2 Thai Journal of Veterinary Medicine ISI
3 Chiang Mai Journal of Science ISI
4 Buffalo Bulletin ISI
5 Environment Asia SCOPUS
6 Kasetsart Journal – Social Science SCOPUS
7 Thai Journal of Pharmaceutical Sciences SCOPUS
8 Thai Journal of Veterinary Medicine SCOPUS

 

ฐานข้อมูลระดับชาติ/นานาชาติ ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้การรับรอง โดยใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

วารสารกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่อยู่ในฐานข้อมูล ดังนี้

1. ISI Web of Science (SCI)
2. MEDLINE
3. BIOSIS
4. SciFinder (CA SEARCH) 
5. EiCOMPENDEX 
6. INSPEC

วารสารระดับนานาชาติที่ตีพิมพ์ในประเทศไทยและ สกว. ยอมรับ โดยบทความวิจัยนั้นต้องตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ 
           
1. Journal of Medical Association of Thailand 
2. Thai Journal of Surgery
3. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 
4. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 
5. ScienceAsia 
6. Thai Journal of Agricultural Science
7. Thai Forest Bulletin 
8. Asian Biomedicine
9. Thai Journal of Veterinary Medicine
10. Chiang Mai Journal of Science
11. Maejo International Journal of Science and Technology
12. Buffalo Bulletin

วารสารกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่อยู่ในฐานข้อมูล ดังนี้

1. Social Science Citation Index (ISI) 
2. Social SciSearch
3. ERIC 
4. PsycINFO 
5. Sociological Abstracts
6. Arts & Humanities Search
7. Linguistics and Language Behavior Abstracts

วารสารระดับนานาชาติที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย (บทความวิจัยนั้นต้องตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

1. Manusya: Journal of Humanities
2. Journal of Population and Social Studies
3. Mon-Khmer Studies (สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล) 
4. Thammasat Review (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
5. วารสารเอเชียปริทัศน์  / Asian Review (สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
6. Rian Thai: International Journal of Thai Studies (สถาบันไทยศึกษา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เพิ่มเติม ณ วันที่ 30 มีนาคม 54   

วารสารระดับนานาชาติที่นักศึกษา คปก. ในหลักสูตรกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ตีพิมพ์และ สกว. ยอมรับเพิ่มเติม (บทความวิจัยนั้นต้องตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

1. Academic Exchange Quarterly
2. Asian Ethnicity 
3. Asia-Pacific Population Journal 
4. Canadian Journal of Development Studies 
5. Corporate Ownership and Control 
6. Corrections Today 
7. Educational Action Research 
8. International Education Journal 
9. International Forum of Teaching and Studies 
10. International Journal of Retail and Distribution Management 
11. Journal of Advertising Research 
12. Journal of Institutional Research South East Asia 
13. Journal of Interdisciplinary Education 
14. Journal of International Consumer Marketing 
15. Journal of Southeast Asia Studies 
16. Medische Anthropologie 
17. Peninsule 
18. Quality in Higher Education 
19. Rural Sociology 
20. Society and Economy: Journal of the Corvinus University of Budapest

21. Tai Culture 
22. Asian Culture and History
23. South East Asia Research
24. 
International Journal of Aquatic Research and Education