หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แผน ข ( สำหรับผู้สำเร็จสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆที่มิใช่แพทย์)
  • สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แผน ก 2 ( สำหรับผู้สำเร็จแพทย์ศาสตร์ )
  • สาขาวิชาตจวิทยา ( สำหรับผู้สำเร็จแพทย์ศาสตร์ ) แผน ก 1 และ แผน ก 2