หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) แผน ก 1 และ แผน ก 2