หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 1 ,แผน ก 2 และ แผน ข