หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร แผน ก 1 และ แผน ก 2
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร แผน ก 1 และ แผน ก 2