หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผน ก 1 และ แผน ก 2 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)