หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  แผน ก 1,แผน ก 2 และ แผน ข