หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แผน ข
  • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แผน ก 2 และ แผน ข
  • สาขาวิชาการบริหารวิสาหกิจ
  • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว แผน ก2 และ แผน ข