หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

  • สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แผน ก 1 และ แผน ก 2
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพแผน ก 1 และ ก 2
  • สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แผน ก 1
  • สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ แผน ก 1
  • สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ แผน ก 1 และ แผน ก 2
  • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรนานาชาติ แผน ก 1 , แผน ก 2 และ แผน ข