หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

  • สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา แผน ก1 และ แผน ก2
  • สาขาวิชาการแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย แผน ก 2 และ แผน ข
  • สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ แผน ก2 และ แผน ข
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) แผน ก2 และ แผน ข