เกณฑ์จบการศึกษา

 
►ปริญญาโท

1. สอบผ่านทุกรายวิชาตามที่หลักสูตรกำหนดและได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00         
2. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (แผน ข)
3. สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4. เสนอวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง
5. การเผยแพร่ผลงานผลงานจากวิทยานิพนธ์ ต้องมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้จำนวณและคุณภาพตามประกาศของมหาวิทยาลัย
     5.1 กรณีวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์โดยมีจดหมายรับรองจากบรรณาธิการ
     5.2  กรณีการนำสนอในที่ประชุมวิชาการ ต้องผ่านการนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) เป็นที่เรีบร้อยแล้วทั้งนี้รายละเอียดเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
6. ผลงานจากสารนิพนธ์หรือการค้นคว้าโดยอิสระจะต้องได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
      
►ปริญญาเอก

1. สอบผ่านทุกรายวิชาตามที่หลักสูตรกำหนดและได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
2. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
3. สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ
4. เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง
5. การเผยแพร่ผลงานผลงานจากดุษฎีนิพนธ์ ต้องมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้จำนวณและคุณภาพตามประกาศของมหาวิทยาลัย
     5.1 กรณีวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์โดยมีจดหมายรับรองจากบรรณาธิการ
     5.2  กรณีการนำสนอในที่ประชุมวิชาการ ต้องผ่านการนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้รายละเอียดเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย