คู่มือบัณฑิตศึกษา


Study Guide สำหรับระดับปริญญาโท


Study Guide สำหรับระดับปริญญาเอก

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา นักศึกษาจะต้องนำเอกสารที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว เรียงลำดับดังต่อไปนี้

1. ใบนำเอกสาร กรอกรหัสประจำตัวนักศึกษา และ ชื่อ-นามสกุลให้ครบถ้วน โดยยึดถือรายการที่แสดงในใบนำเอกสารเป็นหลักในการจัดเตรียม และจัดเรียงลำดับเอกสารการ ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ถูกต้อง
2. ระเบียนประวัตินักศึกษา

2.1 นักศึกษาทำการบันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัวที่ https://reg.mfu.ac.th/registrar/newregister/menuall.asp โดยคีย์เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในช่องเลขประจำตัวประชาชน

2.2 ทำการคีย์ข้อมูลประวัติส่วนตัวให้ครบถ้วนและทำการบันทึก

2.3 พิมพ์เอกสารด้วยกระดาษขนาด A4 สีขาว โดยเข้าไปที่ https://reg.mfu.ac.th/registrar/newregister/menuall.asp ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนลงลายมือชื่อ

2.4 ติดรูปถ่ายสี (ชุดสุภาพหรือชุดเครื่องแบบข้าราชการ) ขนาด 1 นิ้ว ในระเบียนประวัตินักศึกษา

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 ฉบับ (ถ่ายสำเนาบัตรหน้า-หลัง ให้อยู่ในหน้ากระดาษเดียวกัน) ให้เขียนข้อความว่า “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงชื่อและวันที่กำกับในเอกสาร และเขียนรหัสประจำตัวนักศึกษาที่มุมบนด้านขวาของเอกสารให้ชัดเจน

4. สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยน คำนำหน้าชื่อ หรือ ยศ หรือ ชื่อ-นามสกุล หรือ ใบทะเบียนสมรส จำนวน 2 ฉบับ (เฉพาะกรณีที่คำนำหน้าชื่อ หรือ ยศ หรือ ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานอื่น ๆ ไม่ตรงกัน) ให้เขียนข้อความว่า “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงชื่อและวันที่กำกับในเอกสาร และเขียนรหัสประจำตัวนักศึกษาที่มุมบนด้านขวาของเอกสารให้ชัดเจน

5. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) จำนวน 1 ฉบับ ให้เขียนข้อความว่า “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงชื่อและวันที่กำกับในเอกสาร และเขียนรหัสประจำตัวนักศึกษาที่มุมบนด้านขวาของเอกสารให้ชัดเจนหรือ กรณีที่ไม่อาจนำทะเบียนบ้านมาแสดงได้ ให้ขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านจากอำเภอหรือเขตหรือสำนักงานกลางทะเบียนราษฎร์ มามอบไว้ให้แทน

6. เอกสารที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา

6.1. นักศึกษาระดับปริญญาโท ใช้เอกสารที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา ดังต่อไปนี้

- สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ฉบับ

- สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ฉบับ

6.2 นักศึกษาระดับปริญญาเอก ใช้เอกสารที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา ดังต่อไปนี้

- สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท จำนวน 2 ฉบับ

- สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท จำนวน 2 ฉบับ
 

เอกสารที่เป็นสำเนาให้เขียนข้อความว่า “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงชื่อและวันที่กำกับในเอกสารและให้เขียนรหัสประจำตัวนักศึกษาที่มุมบนด้านขวาของเอกสารทุกฉบับให้ชัดเจน
 

ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา กรณีที่เอกสารแสดงการสำเร็จการศึกษาเป็นฉบับที่ไม่สมบูรณ์ ให้นักศึกษานำเอกสารแสดงการสำเร็จการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ มายื่นที่ฝ่ายระเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล ภายใน 60 วัน หลังจากวันทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว มิฉะนั้น จะถือว่า ขาดคุณสมบัติในการรับเข้าศึกษาและพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อ 35 ผู้ที่ได้รับพิจารณาให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และยื่นเอกสารหลักฐานตามประกาศของมหาวิทยาลัยภายใน 60 วัน นับจากวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา)

7. รูปถ่ายสี (ชุดสุภาพหรือชุดเครื่องแบบข้าราชการ) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว พื้นหลังสีฟ้า จำนวน 2 รูป (สำหรับติดระเบียนประวัตินักศึกษา และจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา) หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีเข้ม แต่งกายดังนี้

ตัวอย่างรูปถ่ายเครื่องแบบนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

ใช้รูปถ่ายสี (พื้นหลังสีฟ้า) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีเข้ม ห้ามใส่เครื่องประดับใดๆ ทั้งสิ้น เช่น สร้อย ต่างหู หรือ เครื่องประดับผม แต่งกายสุภาพ (ชุดสากลหรือเสื้อมีปกไม่ปรากฏลวดลาย) หรือ เครื่องแบบข้าราชการ ไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายสวมครุยวิทยฐานะของสถาบันการศึกษาอื่น
 

นักศึกษาชาย

นักศึกษาหญิง

การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

1. การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (กรณีจัดทำครั้งแรก)

1.1 นักศึกษากรอกแบบฟอร์มขอทำบัตร ATM ของธนาคารให้ถูกต้องครบถ้วน

1.2 แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแล้วลงลายมือชื่อกำกับ

1.3 ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้นักศึกษานำรูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว (พื้นหลังสีฟ้า) หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ แต่งกายชุดสุภาพ หรือเครื่องแบบข้าราชการ นำส่งที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล จำนวน 1 รูป และ ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 1 รูป

1.4 ยื่นแบบฟอร์มขอทำบัตร ATM พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการจัดทำบัตร 200 บาท ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

1.5 นักศึกษาสามารถขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ภายใน 14 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลให้แก่ธนาคาร

2. การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (กรณีบัตรประจำตัวนักศึกษาเดิมสูญหาย ชำรุด เปลี่ยนแปลงข้อมูลบนบัตร (เปลี่ยนชื่อ/ นามสกุล หรือเลขที่หนังสือเดินทาง) หรืออื่นๆ ให้ปฏิบัติดังนี้

2.1 นักศึกษายื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา เพื่อตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา ณ ส่วนทะเบียนและประมวลผล

2.2 นักศึกษานำคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมเอกสารข้อ 2.2.1-2.2.8แล้วแต่กรณี ไปติดต่อธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอาคารโรงอาหารและกิจกรรม (D1) ชั้น 1 แล้วรอรับบัตรใหม่ ภายใน 10 นาที

2.2.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ)2.2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ)

2.2.3 สมุดบัญชีธนาคาร

2.2.4 สำเนาทะเบียนบ้าน

2.2.5 บัตรประจำตัวนักศึกษา (ฉบับเดิม)*

2.2.6 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว หรือ สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล**

2.2.7 ค่าธรรมเนียมทำบัตรใหม่ 100 บาท

2.2.8 ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝาก 100 บาท**

2.3 เมื่อนักศึกษาได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบนบัตร หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งธนาคารทันทีเพื่อขอแก้ไข
 

หมายเหตุ * หมายถึง เป็นเอกสารที่ใช้เพิ่มเติมกรณีบัตรชำรุด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนหน้าบัตร

** หมายถึง เป็นเอกสารที่ใช้เพิ่มเติมกรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนหน้าบัตร
 

การตรวจสอบระเบียนประวัติส่วนบุคคล

นักศึกษาสามารถเข้าไปตรวจสอบระเบียนประวัติได้ ทาง http://reg.mfu.ac.th เมนู “ระเบียนประวัติ” หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ยื่นขอแก้ไขข้อมูลได้ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผลการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล หรือตัวสะกด ที่อยู่ และอื่นๆ นักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล หรือตัวสะกด ที่อยู่และอื่นๆ ต้องดำเนินการในขณะที่ศึกษาอยู่เท่านั้น โดยปฏิบัติดังนี้

1. ขอรับ คำร้องขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ, ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ และอื่นๆ หรือตัวสะกด ได้ที่ ส่วนทะเบียนและประมวลผลหรือ Download แบบฟอร์มทาง http://reg.mfu.ac.th

2. ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ, ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ และอื่นๆ ต่อส่วนทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือสำเนาใบทะเบียนสมรส หรือสำเนาคำสั่งเลื่อนยศ หรือหลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น

3. ต้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาฉบับใหม่ให้ตรงกับข้อมูลที่ขอเปลี่ยนด้วย (ดูวิธีปฏิบัติในเรื่อง การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา )

การลงทะเบียนเรียน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการศึกษาเป็นระบบเรียนเก็บหน่วยกิตและแบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่ง แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา (ต้น-ปลาย) ในแต่ละปีการศึกษานักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน ทุกภาคการศึกษา

จำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนนั้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อ 37 ลักษณะของการลงทะเบียนเรียนรายวิชา

การลงทะเบียนเรียนแยกได้เป็น 2 ประเภท คือ

- การลงทะเบียนเรียนปกติ

- การลงทะเบียนเรียนล่าช้า
 

1. การลงทะเบียนเรียนปกติสำหรับนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาเป็นภาคการศึกษาแรก

นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นภาคการศึกษาแรกลงทะเบียนเรียนปกติโดยทางมหาวิทยาลัยจะกำหนดให้มีการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะจัดรายวิชาตามแผนการศึกษาให้ ซึ่งนักศึกษาใหม่จะต้องทำการลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2. การลงทะเบียนเรียนปกติสำหรับภาคการศึกษาถัดไป
 

การลงทะเบียนเรียนปกติสำหรับภาคการศึกษาถัดไป จะถูกกำหนดตามปฏิทินการศึกษา โดยนักศึกษาจักต้องทำการลงทะเบียนเรียนผ่านอินเทอร์เนต ทาง http://reg.mfu.ac.th โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนเรียน โดยกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” และเลือกเมนู “ลงทะเบียน” (เมนูนี้จะปรากฏในช่วงกำหนดการลงทะเบียนเรียนปกติ ตามปฏิทินการศึกษาเท่านั้น)

2. บันทึกรายวิชาและตอนเรียน (ศึกษารายละเอียดจากวิธีใช้งานระบบบริการการศึกษาใน ภาคผนวก 1) หากไม่พบ error ใด ๆ ให้กดปุ่ม “ยืนยันผลการลงทะเบียนเรียน”

3. เมื่อผลการลงทะเบียนเรียนสมบูรณ์ จะปรากฏเมนู Word ให้พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน

4. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน แล้วนำไปยื่นชำระเงินที่ธนาคารตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอด การชำระเงิน ทุกสาขา ทั่วประเทศ ซึ่งการชำระเงินต้องกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นผลการลงทะเบียนเรียนจะถูกยกเลิก

5. นำหลักฐานการชำระเงิน (pay in) จากธนาคาร ไปขอรับใบเสร็จรับเงินที่ส่วนการเงินและบัญชีในวันเปิดภาคเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
 

นักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนเรียนในช่วงของการลงทะเบียนเรียนปกติ หรือทำการลงทะเบียนเรียนปกติ แต่มิได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ต้องทำการลงทะเบียนเรียนล่าช้าภายในสองสัปดาห์แรกของ ภาคการศึกษา โดยทำการลงทะเบียนเรียนผ่านอินเทอร์เนต ทาง http://reg.mfu.ac.th ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนเรียน โดยกดปุ่ม “ลงทะเบียนล่าช้า”

2. บันทึกรายวิชา และตอนเรียน (ศึกษารายละเอียดจากวิธีการใช้ระบบบริการการศึกษาใน ภาคผนวก 1)

3. กดปุ่ม “ตรวจสอบก่อนลงทะเบียน”

4. หากไม่พบ error ใด ๆ ให้กดปุ่ม “ยืนยันผลการลงทะเบียนเรียน”

5. เมื่อผลการลงทะเบียนเรียนสมบูรณ์ จะปรากฏเมนู Word ให้พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน

6. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน แล้วนำไปยื่นชำระเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารสำนักงานบริหารกลาง 2 ชั้น 1 หรือ ธนาคารตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดการชำระเงินทุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งการชำระเงินต้องกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นผลการลงทะเบียนเรียนจะถูกยกเลิก

7. กรณีที่จ่ายเงินผ่านทางธนาคาร ให้นำหลักฐานการชำระเงิน (pay in) จากธนาคาร ไปขอรับใบเสร็จรับเงินที่ส่วนการเงินและบัญชีในวันเปิดภาคเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
 

การเลือกรายวิชาเพื่อการลงทะเบียนเรียน ควรศึกษาและปฏิบัติดังนี้

1. ศึกษาตามแผนการศึกษา

มหาวิทยาลัยจะจัดแผนการศึกษาขึ้นให้ในระบบอยู่แล้ว ซึ่งนักศึกษาควรศึกษาแผนการศึกษาของหลักสูตรให้เข้าใจ และควรจะศึกษาตามแผนการศึกษา

2. รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนนอกแผนการศึกษา

นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มิได้อยู่ในแผนการศึกษาในภาคการศึกษานั้น จะต้องยื่น “คำร้องแสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียนนอกแผนการศึกษา” ก่อนกำหนดการลงทะเบียนเรียนปกติอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชา ผ่านอินเทอร์เนต ทาง http://reg.mfu.ac.th หรือดูตัวอย่างประกาศตารางสอนตารางสอบจาก ภาคผนวก 2
 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว ต้องการเพิ่มรายวิชา ให้ดำเนินการภายในสองสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ โดยทำการผ่านอินเทอร์เนต ทาง http://reg.mfu.ac.th ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนเรียน โดยกดปุ่ม “ลงทะเบียนเพิ่ม-ลด”

2. เลือกรายการ “เพิ่มรายวิชา”

3. บันทึกรายวิชา และตอนเรียน

4. กดปุ่ม “ตรวจสอบก่อนลงทะเบียน”

5. หากไม่พบ error ใด ๆ ให้กดปุ่ม “ยืนยันผลการลงทะเบียนเรียน”
 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วต้องการลดรายวิชา ให้ดำเนินการภายในห้าสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ โดยทำการผ่านอินเทอร์เนต ทาง http://reg.mfu.ac.th ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนเรียน โดยกดปุ่ม “ลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา” หรือ “ลงทะเบียนลดรายวิชา”

2. บันทึกรายวิชา และตอนเรียน

3. กดปุ่ม “ตรวจสอบก่อนลงทะเบียน”

4. หากไม่พบ error ใดๆ ให้กดปุ่ม “ยืนยันผลการลงทะเบียนเรียน”
 

นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มิได้อยู่ในแผนการศึกษาของภาคการศึกษา ที่ต้องการจะลงทะเบียนเรียน ให้ปฏิบัติดังนี้

1. ขอรับ คำร้องแสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียนนอกแผนการศึกษา ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล หรือ Download แบบฟอร์มได้ทาง http://reg.mfu.ac.th

2. ยื่นคำร้องต่อส่วนทะเบียนและประมวลผล โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนเจ้าของรายวิชาที่ขออนุญาตลงทะเบียนเรียน และอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว ก่อนกำหนดการลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 

หากนักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไม่มีในโครงสร้างหลักสูตรของตนเอง นักศึกษาต้องปฏิบัติดังนี้

1. ขอรับ คำร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกหลักสูตร ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล หรือ Download แบบฟอร์มได้ทาง http://reg.mfu.ac.th

2. ยื่นคำร้องต่อส่วนทะเบียนและประมวลผล ภายในสองสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ สำหรับภาคฤดูร้อนให้ยื่นภายในสัปดาห์แรก

3. นักศึกษารับทราบผล และชำระเงินให้แล้วเสร็จ (กรณีมียอดชำระเพิ่ม) ภายในสัปดาห์ที่สองของภาคการศึกษาปกติ สำหรับภาคฤดูร้อนชำระเงินภายในสัปดาห์แรก
 

นักศึกษาที่ต้องการขอถอนรายวิชา (W) ให้ทำการในระหว่างสัปดาห์ที่ 6 - 12 ของภาคการศึกษาปกติ โดยให้ปฏิบัติดังนี้

1. ขอรับ คำร้องขอถอนรายวิชา (W) ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผลหรือ Download แบบฟอร์ม ได้ทาง http://reg.mfu.ac.th

2. ยื่นคำร้องขอถอนรายวิชาที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาที่ ส่วนทะเบียนและประมวลผล

3. หลังจากยื่นคำร้องแล้ว 3 วันทำการ ให้เข้าไปตรวจสอบรายวิชาที่ขอถอนเรียบร้อยแล้ว ทาง http://reg.mfu.ac.th เมนู “ผลการลงทะเบียนเรียน” ว่าแสดงสัญลักษณ์ W ในรายวิชาที่ขอถอนไว้หรือไม่ หากไม่แสดงให้ติดต่อที่ส่วนทะเบียนและประมวลผลโดยด่วน
 

การตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน

เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา และเพื่อความถูกต้องของข้อมูลที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ นักศึกษาจะต้องตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน ดังนี้

- ใบแจ้งยอดการชำระเงิน (ส่วนของนักศึกษา) พร้อมใบเสร็จรับเงินที่ระบุรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน โดยนักศึกษาจะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงตลอดภาคการศึกษา

- รายงาน Student Registration List เมื่อนักศึกษาเข้าชั้นเรียนให้ขอตรวจสอบรายชื่อของนักศึกษาในรายงาน Student Registration List ของรายวิชานั้น จากอาจารย์ผู้สอนได้ 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกในสัปดาห์แรกและครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่สามของภาคการศึกษาปกติ

รายงาน “ผลการลงทะเบียนเรียน”ทาง http://reg.mfu.ac.th เมนู “ผลการลงทะเบียน” ในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาจะต้องเข้าไปตรวจสอบอย่างน้อย 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ในสัปดาห์แรกและครั้งที่ 2 ในสัปดาห์ที่สามของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ทุกวันตลอดภาคการศึกษา
 

การรับทราบผลการศึกษารายบุคคล

นักศึกษาสามารถดูผลการศึกษารายบุคคลได้ทาง http://reg.mfu.ac.th เมนู “ผลการศึกษา” ถ้าในรายงานผลการศึกษามีสัญลักษณ์ M I หลังจากสิ้นสุดกำหนดการแก้ไขสัญลักษณ์ ให้นักศึกษาเข้าไปตรวจสอบอีกครั้ง
 

การเทียบโอนหน่วยกิต/รายวิชา

นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้ว มีความประสงค์จะขอเทียบโอนหน่วยกิต/รายวิชา ที่เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะต้องเป็นรายวิชา/กลุ่มรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง และรายวิชา/กลุ่มรายวิชานั้นมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยว่าสามในสี่ของรายวิชา/กลุ่มรายวิชา ที่ขอเทียบโอน และมีระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า B หรือ S หรือแต้มระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า (ตามข้อบังคับฯว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อ 39 หลักเกณฑ์การเทียบโอน) ให้ดำเนินการดังนี้

1. ขอรับ คำร้องขอเทียบโอนรายวิชาที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล หรือ Download แบบฟอร์มได้ทาง http://reg.mfu.ac.th

2. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบในการเทียบโอนหน่วยกิต/รายวิชา

3. ยื่นคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา ภายใน / ภายนอก พร้อมแนบใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) และคำอธิบายรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล

4. เมื่อผลการเทียบโอนได้รับอนุมัติ นักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนหน่วยกิต/รายวิชา จึงจะถือว่าการเทียบโอนรายวิชานั้นสมบูรณ์ และจะถูกบันทึกในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)
 

การลาสอบ

การลาป่วย มี 2 ประเภท คือ

1. การลาป่วย หมายถึง นักศึกษาป่วยก่อนที่การเรียนในภาคการศึกษานั้นจะสิ้นสุดลง และยังป่วยอยู่จนกระทั่งถึงวันสอบ หรือนักศึกษาได้มาศึกษาจนสิ้นภาคการศึกษาแล้ว แต่เกิดป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบ ในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ ให้นักศึกษายื่นใบลาพร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของ ทางราชการ หรือจากสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และขออนุมัติจากคณบดี

2. การขาดสอบ โดยเหตุอันพ้นวิสัยให้ยื่นใบลาโดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ที่ปรึกษา และขออนุมัติจากคณบดี
 

นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอลาป่วย โดยดำเนินการดังนี้

1. ขอรับ คำร้องขอลาป่วย ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล หรือ Download แบบฟอร์มได้ทาง http://reg.mfu.ac.th

2. ยื่นคำร้องขอลาป่วย พร้อมแนบใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือจากสถานพยาบาลอื่นที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง

3. รับทราบผลการพิจารณาที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล
 

การขอลาพักการศึกษา/การขอกลับเข้าศึกษา

นักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องลาพักการศึกษา ให้ศึกษาข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อ 93 การลาพักการศึกษา และให้ปฏิบัติดังนี้

1. ขอรับ คำร้องขอลาพักการศึกษาที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล หรือ Download ทาง http://reg.mfu.ac.th

2. ยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา ที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับอนุมัติจากคณบดีพร้อมหลักฐานประกอบเหตุผลการขอลาพักการศึกษา ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล

3. ชำระเงินค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ลาพักนั้นแล้ว จะถือว่าค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
 

การขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อ 100.4 เมื่อสิ้นสุด 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแล้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน หรือยังไม่รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา และยังไม่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมประเภทอื่น (ถ้ามี) โดยนักศึกษาที่พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาอาจขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาภายในภาคการศึกษานั้นได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา คณบดี และต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี

นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ถูกสั่งให้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อ 100.4 ภายในภาคการศึกษานั้น อาจจะขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา ได้โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดี โดยจะต้องปฏิบัติดังนี้

1. ขอรับ คำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล หรือ Download แบบฟอร์มได้ทาง http://reg.mfu.ac.th

2. ยื่นคำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล

3. รับทราบผลการพิจารณาที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล พร้อมชำระค่าขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
 

การลาออก

นักศึกษาที่ต้องการขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้ทำคำร้องขออนุมัติจากอธิการบดี โดยให้ ปฏิบัติดังนี้

1. ขอรับ คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล หรือ Download แบบฟอร์มได้ทาง http://reg.mfu.ac.th

2. ยื่นคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดี ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล

3. ยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายที่ส่วนการเงินและบัญชี พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร และสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าประกันของเสียหาย
 

การขอสำเร็จการศึกษา

ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรกำหนด และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ต้องยื่นแสดงความจำนงขอรับปริญญา (ขอจบการศึกษา) ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผลภายในระยะเวลาที่กำหนด (สัปดาห์ที่ 7 – 8 ของภาคการศึกษาต้น/ปลาย) โดยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ขอรับ คำร้องแสดงความจำนงขอรับปริญญา (ขอจบการศึกษา) ได้ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล หรือ Download แบบฟอร์มได้ทาง http://reg.mfu.ac.th

2. นักศึกษาทำการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและผลการศึกษาของตนเองว่าถูกต้องหรือไม่ พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามคำร้องแสดงความจำนงขอรับปริญญา (ขอจบการศึกษา) หากตรวจสอบข้อมูล แล้วไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขด้วยปากกาสีแดงแล้วลงลายมือชื่อรับรองในคำร้องแสดงความจำนงขอรับปริญญา (ขอจบการศึกษา)

3. ยื่นคำร้องแสดงความจำนงขอรับปริญญา (ขอจบการศึกษา) พร้อมชำระค่าธรรมเนียม การขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภายในระยะเวลาที่กำหนด ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล หรือส่งทางไปรษณีย์
 

หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าไม่มีความประสงค์จะขอสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษานั้น และกรณีที่นักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้นด้วยเหตุใดก็ตาม คำร้องยื่นแสดงความจำนงขอรับปริญญา (ขอจบการศึกษา) จะถือเป็นโมฆะ นักศึกษาต้องยื่นคำร้องดังกล่าวใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป
 

การขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตทุกคนจะต้อง ลงนามในทะเบียนบัณฑิต ตามที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ ซึ่งบัณฑิตที่มีสิทธิ์ลงนามในทะเบียนบัณฑิตจะต้องเป็นผู้ได้ดำเนินการยื่นคำร้องแสดงความจำนงขอรับปริญญา (ขอจบการศึกษา) และมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแล้วเท่านั้น
 

การขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา

หนังสือสำคัญทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกให้ มีดังนี้

1. สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ หรือรอการอนุมัติการสำเร็จการศึกษา

- หนังสือรับรองความเป็นนักศึกษา ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

- หนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ผลการศึกษาครบสมบูรณ์ตามหลักสูตรทุกรายวิชา)

- หนังสือฉบับรอสภาอนุมัติ ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการแต่สภามหาวิทยาลัยยังไม่ได้อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา)

- ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปล (ใช้ควบคู่กับฉบับภาษาอังกฤษ)

2. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

- หนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

- ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปล (ใช้ควบคู่กับฉบับภาษาอังกฤษ)

3. สำหรับผู้ที่เคยเป็นนักศึกษา/พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

- ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปล (ใช้ควบคู่กับฉบับภาษาอังกฤษ)
 

การขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้

1. ขอรับ คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา ได้ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล หรือ Download แบบฟอร์มทาง http://reg.mfu.ac.th

2. ยื่นคำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล พร้อมชำระค่าธรรมเนียม ฉบับละ 50 บาท

3. ขอรับหนังสือสำคัญทางการศึกษาได้ในวันถัดไปจากวันที่ยื่นคำร้อง ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล หากกรณีเร่งด่วนให้นักศึกษาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้

4. กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถมารับหนังสือสำคัญทางการศึกษาได้ด้วยตนเอง ให้ปฏิบัติดังนี้

4.1 มอบฉันทะให้ผู้อื่นมารับแทน โดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ทุกฉบับ

4.2 ยื่นคำร้องขอจัดส่งหนังสือสำคัญทางการศึกษาทางไปรษณีย์ พร้อมชำระค่าธรรมเนียม การบริการจัดส่งหนังสือสำคัญทางไปรษณีย์ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การกำหนดอัตราเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการบริการจัดส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษาทางไปรษณีย์ สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2555)
 

การถ่ายรูปชุดครุย สำหรับจัดทำทะเบียนบัณฑิต

ใช้รูปถ่ายสี (ฉากหลังสีฟ้า) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีเข้มห้ามใส่เครื่องประดับทุกชนิด แต่งกายดังนี้

ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
 

ชาย ชุดสากลสีกรมท่าเท่านั้น เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว เนคไทสีกรมท่า ทรงผมสุภาพตัดสั้น 

หญิง เสื้อสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว แบบสุภาพ กระดุมสีขาวไม่มีลวดลาย รวบผมให้เรียบร้อย

กรณีข้าราชการให้ใส่เครื่องแบบข้าราชการของต้นสังกัด