คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา


ปฏิทินการประชุม ปี 2560  
ขั้นตอนการปฏิบัติงานประชุม (Flow Chart)
 
 
►การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

1. แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์
2. ระเบียบ
3. แบบฟอร์มเสนอผู้เชี่ยวชาญ
4. ทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ

 
►การสอบประมวลความรู้

1.  แนวปฏิบัติการสอบประมวลความรู้
2.  แบบฟอร์ม ประกาศสำนักวิชา หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้
3.  แบบเสนอรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ และกำหนดการสอบ
4.  ตัวอย่างบันทึกข้อความนำส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษา

 
►การสอบวัดคุณสมบัติ

1.  แนวปฏิบัติการสอบวัดคุณสมบัติ
2.  แบบฟอร์ม ประกาศสำนักวิชา หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติ
3.  แบบเสนอรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ และกำหนดการสอบ
4.  ตัวอย่างบันทึกข้อความนำส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษา

 
►ตัวอย่างเอกสารแนบ การขอขยายโหลดภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
 
►ดาวน์โหลด: ตัวอย่างบันทึกข้อความเสนอวาระ  
 
►ดาวน์โหลด: แบบฟอร์มเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา
 
►ดาวน์โหลด: แบบฟอร์มการตรวจสอบคุณสมบัติขอเทียบโอนรายวิชา

 
มติที่ประชุมกรรมการบัณฑิต 
 
ครั้งที่ 1/2560 ครั้งที่ 2/2560 ครั้งที่ 3/2560 ครั้งที่ 4/2560 ครั้งที่ 5/2560 ครั้งที่ 6/2560 ครั้งที่ 7/2560 ครั้งที่ 8/2560 ครั้งที่ 9/2560 ครั้งที่ 10/2560 ครั้งที่ 11/2560  
ครั้งที่ 1/2559 ครั้งที่ 2/2559 ครั้งที่ 3/2559 ครั้งที่ 4/2559 ครั้งที่ 5/2559 ครั้งที่ 6/2559 ครั้งที่ 7/2559 ครั้งที่ 8/2559 ครั้งที่ 9/2559 ครั้งที่ 10/2559 ครั้งที่ 11/2559 ครั้งที่ 12/2559
 

  
ติดต่อประสานงานผู้ช่วยเลขานุการฯ
1. นางสาวนันทกันต์กร สุวรรณอาสน์
2. นางสาว อรอนงค์ แก้วมณี
โทร.053-916140

mail graduate@mfu.ac.th