คำถามคำตอบคำถามที่พบบ่อย (Q & A)


 
1. เกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
 
: เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยยอมรับมีอะไรบ้าง
: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยอมรับเกณฑ์ และคะแนนตามตาราง ดังนี้
 
 
 
 
ประเภทของการทดสอบ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
TOEFL (paper based)
500
400
TOEFL (computer based)
173
100
TOEFL (internet based)
61
33
IELTS (academic module)
5.5
3.5
TU-GET
450
350
CU-TEP
60
45
CMU-TEGS
60
40
MFU-TEP
60
40
 
 
 
ยกเว้น 
1. กรณีเป็นนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญาที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในกรณีที่สถาบันคู่สัญญานั้น มีการกำหนดเกณฑ์ทางด้านภาษาอังกฤษไว้แล้วในการรับเข้าศึกษา
2. กรณีเป็นนักศึกษาที่เป็นเจ้าของภาษา (Native Speaker) ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์โดยจะพิจารณาจากภูมิลำเนา และประวัติการศึกษา
 
Q : จะยื่นผลได้เมื่อไหร่?
A : ได้ตลอดระยะเวลาการศึกษาที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แต่ควรจะยื่นผลสอบตั้งแต่ภาคการศึกษาแรก
 
Q : ผลการสอบที่ยื่นต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษามีการกำหนดระยะเวลาหรือไม่?
A : ผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันที่ยื่นผลสอบต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษา
Q : จะยื่นผลที่ไหน?
A : ดูขั้นตอนตามภาพ

 

 
 
Q : MFU-TEP ที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ มีบ่อยหรือไม่ และจะทราบได้อย่างไร?
A : MFU-TEP จะจัดสอบ 3 ครั้งต่อปี  โดยกำหนดการจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์สำนักงานบัณฑิตศึกษา
 
Q : กรณีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ และต้องการเรียนภาษาอังกฤษมีหลักเกณฑ์อย่างไร?
A : นักศึกษาปริญญาโท 
คะแนนต่ำกว่า 40 คะแนน ให้เรียนรายวิชา 1006702 Academic English for Graduate Studies 1 
นักศึกษาปริญญาเอก 
คะแนนต่ำกว่า 40  คะแนน ให้เรียน 2 รายวิชา คือ รายวิชา 1006702 Academic English for Graduate Studies 1 และ 1006703 Academic English for Graduate Studies 2
คะแนน 40-59 คะแนน ให้เรียนเฉพาะรายวิชา 1006703 Academic English for Graduate Studies 2
Q : กรณีไม่ต้องการสอบแต่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเลยได้หรือไม่?
A : ได้ 
 
Q : ติดต่อสอบถามเรื่องสอบ MFU-TEP และการเรียนภาษาอังกฤษ ได้ที่ไหน?
A : การสอบ MFU-TEP และการเรียนภาษาอังกฤษ (Academic English for Graduate Studies) 
ดำเนินการโดย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โทรศัพท์: 053-916721-2 โทรสาร:  053-916723
Q : ค่าธรรมเนียมในการสอบ MFU-TEP และเรียนอัตราเท่าไหร่?
A : ค่าธรรมเนียมการสอบ MFU-TEP ครั้งละ 500 บาท 
ค่าลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ รายวิชาละ 3,000 บาทต่อครั้ง
 
Q : มีขั้นตอนการสมัครสอบ หรือสมัครเรียนอย่างไร? 
A : ขั้นตอนที่ 1 การชำระค่าสมัครสอบ หรือสมัครเรียน
ชำระผ่านธนาคาร โดยเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่บัญชี 672-0-10817-1 
ชำระที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารสำนักงานบริหารกลาง ชั้น 1 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-15.30 น.) โทร. 0-5391-6015-16
      ขั้นตอนที่ 2  ยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานการชำระเงิน 
      ยื่นใบสมัคร ณ สํานักวิชาศิลปศาสตร ชั้น 2 อาคารสำนักวิชา 1 (E1) ในจันทร-ศุกร์ หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ ณ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 1 (C1) ห้อง 106   พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน และแสดงบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ ในช่วงของการรับสมัคร
 
Q : จะทราบหรือตรวจสอบผลการสอบหรือผลการเทียบคะแนนฯ ได้อย่างไร?
A : 1. รับผลสอบได้ด้วยตัวเองที่สำนักวิชาศิลปศาสตร์ หรือสำนักงานบัณฑิตศึกษา
      2.  สามารถตรวจสอบการเทียบ/ผลการสอบ/ผลการเรียน ได้ในระบบบริการการศึกษา (Reg) รายบุคคล (เมนูผลการศึกษา)
 
 
2. การเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
 
Q : นักศึกษาหลักสูตรอะไรบ้างที่ต้องเผยแพร่ผลงานวิจัย?
A : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร ทุกแผนการศึกษา เนื่องจากเป็นเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา
 
Q : มีแนวปฏิบัติหรือเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างไร?
A : รายละเอียดตามตารางสรุปแนวปฏิบัติฯ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศฯ แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (ฉบับปรับปรุง) ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานบัณฑิตศึกษา

 


 
2.** เฉพาะกรณีนักศึกษาได้ดำเนินการอื่นใดเป็นไปตามเงื่อนไขการศึกษาทุกอย่างแล้ว คงเหลือเฉพาะการเผยแพร่งานวิจัย
3. ชื่อของนักศึกษาต้องปรากฏเป็นชื่อแรกในเอกสารการเผยแพร่ผลงาน กรณีเป็นชุดโครงการต้องเป็นชื่อแรกหรือชื่อที่สอง และระบุว่าผลงานวิจัยดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทำดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Q : กรณีวารสารวิชาการที่ต้องการจะตีพิมพ์ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะทำอย่างไร?
A : วารสารดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัย ก่อนจึงจะสามารถส่งผลงานไปตีพิมพ์เผยแพร่ได้
 
Q : จะปรึกษาเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยกับใคร?
A :  อาจารย์ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา
 
Q : จะรายงานผลการเผยแพร่ผลงานวิจัย อย่างไร ที่ไหน เมื่อไร?
A :  นักศึกษาต้องนำส่งเอกสารหลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดพร้อมแนบแบบฟอร์มรายงานการเผยแพร่ผลงานวิจัย (DGC 13 สำหรับนักศึกษา ปริญญาโท แผน ข และ DGC 14 สำหรับนักศึกษา ปริญญาเอก /ปริญญาโท แผน ก) ต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษา โดยให้ส่งพร้อมกับเล่ม ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
 
 
3. การลงทะเบียนเรียน
Q : ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 เราจะลงทะเบียนอย่างไร?
A :  ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบบริการการศึกษา (Reg.mfu.ac.th) Login เข้าสู่ระบบ ตาม Username และรหัสผ่านที่ได้รับในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  แล้วคลิกที่เมนู "ผลการลงทะเบียน" 
Q : กรณี ลืม Username และรหัสผ่าน?
A :  กรณีที่นักศึกษาไม่มีหรือลืมรหัสผ่านให้ติดต่อศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝ่าย MIS) 
อาคาร AS ชั้น 2  โทร 0-5391-6394-5,  0-5394-6400
 
Q : สามารถตรวจสอบผลการศึกษาได้อย่างไร?
A :  ตรวจสอบผ่านระบบบริการการศึกษา (Reg.mfu.ac.th) Login เข้าสู่ระบบ ตาม Username และรหัสผ่านที่ได้รับในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา แล้วคลิกที่เมนู "ผลการศึกษา " ซึ่งนักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการศึกษา/ ผลการสอบหรือเทียบผลคะแนนภาษาอังกฤษ/ผลการสอบประมวลความรู้ และผลการสอบวัดคุณสมบัติ ผ่านช่องทางนี้ได้
 
Q : กรณีไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรจะต้องทำอย่างไร?
A :  กรณียังไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร เนื่องจากการดำเนินการจัดทำ 
ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระยังไม่แล้วเสร็จ หรือยังขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ต้องรายงานความก้าวหน้าฯ ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป ซึ่งจะต้องยื่นต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษา ภายในช่วงเวลาที่กำหนดในแต่ละภาคการศึกษา และลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบบริการการศึกษา (Reg.mfu.ac.th) พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามปกติ เช่น เรียนหลักสูตร 2 ปี (4 ภาคการศึกษา) กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา จะเริ่มรายงานความก้าวหน้าฯ ในภาคการศึกษาที่ 5
 
Q : การรายงานความก้าวหน้าคืออะไร?
A :  การรายงานสถานภาพการศึกษา กรณียังไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร เพื่อกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ประธานหลักสูตร และสำนักวิชาจะเป็นผู้พิจารณา  ดูรายละเอียดได้ที่ แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้า DGC 20 สำหรับนักศึกษา ปริญญาเอก และปริญญาโท แผน ก และ DGC 21 สำหรับนักศึกษา ปริญญาโท แผน ข
 
Q : กรณีไม่ได้ส่งรายงานความก้าวหน้าภายในระยะเวลาที่กำหนดจะลงทะเบียนได้ไหม และจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่าไร?
A :  ลงทะเบียนได้ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีเป็นการรายงานความก้าวหน้าครั้งแรก จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ร้อยละ 20 ของอัตราค่าธรรมเนียมในภาคการศึกษาแรก  
2. กรณีเป็นการรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 เป็นต้นไป จะถือว่าสถานภาพความก้าวหน้าฯ เท่ากับในภาคการศึกษาก่อนหน้า และจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่ากับในภาคการศึกษาก่อนหน้า