หลักสูตรระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (สังคมศาสตร์)
ปร.ด. (สังคมศาสตร์)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มุ่งเน้นพัฒนานักวิชาการ และนักวิชาชีพ ให้มีความเป็นเลิศในสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์รวมถึงกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีผลกระทบต่อมิติต่างๆ ทางสังคม และสามารถสร้างผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ และสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ รวมถึงในการปฏิบัติงานในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ ในการทำงานและทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
                    1. มีความรู้ ความสามารถในการนำหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในองค์การและภายนอกองค์การ 
                    2.  มีความรอบรู้ในทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และรอบรู้ในกระแสโลกาภิวัฒน์ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อมิติต่าง ๆ ของสังคม
                    3. มีความสามารถสร้างการบริการวิชาการในรูปแบบของการสอนและการวิจัย รวมทั้งสร้างงานวิจัยจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
                    4. มีความสามารถ และทักษะด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และสามารถการประยุกต์ใช้เทคนิควิธีทางด้านการวิจัยที่ได้จากห้องเรียน และจากการทำวิทยานิพนธ์โดยใช้หัวข้อที่ตนเองสนใจเป็นกรณีตัวอย่างเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางานและหน่วยงาน
                    5. มีคุณธรรม จริยธรรม และความเสียสละในการทำงานและทำประโยชน์เพื่อสังคม


   
 

          ค่าธรรมเนียม

 

            สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (แบบที่ 2.1) จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร                  
                    
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 540,000 .- บาท 
                    - ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 90,000 .- บาท

   
           แบบ 2.1 ( สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)
 

          โครงสร้างหลักสูตร

 
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  60   หน่วยกิต  (หลักสูตร  3 ปี)         
                             1. หมวดวิชาบังคับ        24 หน่วยกิต
                             2. หมวดดุษฎีนิพนธ์        36 หน่วยกิต
 

(อ้างอิงจาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์  พ.ศ. 2555)