แบบคำร้องสำหรับนักศึกษา (DGC Form)

หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่าย

      
รายการค่าใช้จ่าย และเงื่อนไข
งบประมาณที่ได้รับ

หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่าย และเอกสารสำคัญทางการเงินสำหรับการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง
รายการค่าใช้จ่าย และเงื่อนไข
ลักษณะการเบิกจ่าย และเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการเบิกจ่าย