เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ และการเทียบคะแนน


 
เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ
   สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2560                                                                                          

เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2560 ต้องมีผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่มีคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ดังนี้
 
ประเภทของการสอบ ปริญญาเอก ปริญญาโท
TOEFL (paper based) 500 400
TOEFL (computer based) 173 100
TOEFL (internet based) 61 33
IELTS (academic module) 5.5 3.5
TU-GET 450 350
CU-TEP 60 45
CMU-TEGS 60 40
MFU-TEP 60 55


** หากนักศึกษาใช้เกณฑ์อื่นนอกเหนือจากเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้้สำนักวิชาศิลปศาสตร์เป็นผู้พิจารณาเทียบเกณฑ์

*** ทั้งนี้ ผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบ


 
อ้างอิงตามประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2553 และ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
 
 

 
   เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผู้สมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก                                                

   สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป                                                                               

ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกต้องมีผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่มีคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ดังนี้
 
ประเภทของการสอบ คะแนนสอบ
TOEFL (Paper based) 450
TOEFL (Computer based) 133
TOEFL (Internet based) 45
IELTS (Academic module) 5.5
TU-GET 450
CU-TEP 45
CMU-eTEGS 60
MFU-TEP 55


* โดยผลสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สอบ

** กรณีหลักสูตรใดได้มีการกำหนดเกณฑ์คะแนนที่สูงกว่าไว้แล้ว ให้ใช้เกณฑ์ที่หลักสูตรนั้นกำหนดไว้ในการรับเข้าศึกษา 
   เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้                                 

   สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป                                                                         

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะสำเร็จการศึกษาได้ ต้องสอบวัดมาตรฐานวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ดังนี้
 
ประเภทของการสอบ คะแนนสอบ
หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก
TOEFL (Paper based) 450 500
TOEFL (Computer based) 133 173
TOEFL (Internet based) 45 61
IELTS (Academic module) 5.5 6.0
TU-GET 450 500
CU-TEP 45 60
CMU-eTEGS 60 65
MFU-TEP 55 60


** ทั้งนี้ ผลการวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สอบ และนักศึกษาจะต้องสอบผ่านการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษข้างต้นก่อนสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
 
(อ้างอิงตามประกาศ เรื่อง การสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2558)
 

ขั้นตอนการเทียบคะแนน
 
 

 
การสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP)
1. มหาวิทยาลัยจะจัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) โดยให้สำนักวิชาศิลปศาสตร์บริหารจัดการในการจัดสอบแต่ละครั้ง
 
2. นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบ ครั้งละ 1000 บาท ซึ่งค่าสมัครจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด (เริ่มตั้งแต่บัณฑิต ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป)
 
3. ผลการสอบจะมีปรากฎในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
          - สัญลักษณ์ S (Satisfactory) เมื่อสอบผ่าน โดยเมื่อได้สัญลักษณ์ S แล้วถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP)
          - สัญลักษณ์ U (Unsatisfactory) เมื่อสอบไม่ผ่าน
 
4. หากนักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์ และต้องการลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ
 
         นักศึกษาปริญญาเอก
1. สอบได้คะแนน 0-54 คะแนน ให้เรียนรายวิชา
    - Academic English for Graduate Studies 1 และ
    - Academic English for Graduate Studies 2
2.
สอบได้คะแนน 55-59 คะแนน ให้เรียนรายวิชา
    - Academic English for Graduate Studies 2

 
นักศึกษาปริญญาโท
  
สอบได้คะแนน 0-54 คะแนน ให้เรียนรายวิชา  Academic English for Graduate Studies 1
 
5. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและชำระค่าลงทะเบียนรายวิชาละ 3,000 บาทต่อครั้ง
   
รายละเอียดการสอบ MFU-TEP
 
1. นักศึกษาสมัครสอบที่สำนักวิชาศิลปศาสตร์ (โทรศัพท์ 053-916721-2 โทรสาร 053-916723)
2. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ทำหน้าที่จัดสอบ และประกาศผลแจ้งการสอบให้นักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ
3. การชำระเงินค่าสมัครสอบ MFU-TEP จำนวน 1000 บาท ให้นักศึกษาชำระด้วยตนเอง ดังนี้
3.1 โอนเงินผ่านธนาคารอื่น ๆ เพื่อเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่บัญชี 429-1-00011-6 (ทุกวัน)
3.2 ชำระเงินสดหน้าเคาท์เตอร์การเงินของมหาวิทยาลัย ณ อาคาร AD2 (วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.)
 
แนวข้อสอบ

ข้อสอบ MFU-TEP เป็นข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยข้อสอบ 4 ส่วน ได้แก่
1. ไวยากรณ์และโครงสร้าง / Gramar and Structure
2. ทักษะการฟัง / Listenig
3. ทักษะการอ่าน / Reading
4. ทักษะการเขียน / Esay Writngสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โทร. 053-916721

Update: July 7, 2017