เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ และการเทียบคะแนน


 
เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ
ประเภทของการทดสอบ ปริญญาเอก ปริญญาโท
TOEFL (paper based) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน
TOEFL (computer based) ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน ไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน
TOEFL (internet based) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน ไม่ต่ำกว่า 33 คะแนน
IELTS (academic module) ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน ไม่ต่ำกว่า 3.5 คะแนน
TU-GET ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน ไม่ต่ำกว่า 350 คะแนน
CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน
CMU-TEGS ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน
MFU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน*

* ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2560 เป็นต้นไป (15 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป) คะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ MFU-TEP สำหรับปริญญาโทจะเปลี่ยนแปลงจาก 40 คะแนน เป็น 55 คะแนน ซึ่งคะแนนใหม่นี้จะบังคับใช้สำหรับนักศึกษาปริญญาโททั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนและยังไม่ได้ส่งคะแนนภาษาอังกฤษต่อสำหนักบัณฑิตศึกษา

** หากนักศึกษาใช้เกณฑ์อื่นนอกเหนือจากเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้้สำนักวิชาศิลปศาสตร์เป็นผู้พิจารณาเทียบเกณฑ์

***ทั้งนี้ ผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบ
ขั้นตอนการเทียบคะแนน
 
 

 
การสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP)
1. มหาวิทยาลัยจะจัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) โดยให้สำนักวิชาศิลปศาสตร์บริหารจัดการในการจัดสอบแต่ละครั้ง
 
2. นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบ ครั้งละ 500 บาท ซึ่งค่าสมัครจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด
 
3. ผลการสอบจะมีปรากฎในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
          - สัญลักษณ์ S (Satisfactory) เมื่อสอบผ่าน โดยเมื่อได้สัญลักษณ์ S แล้วถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP)
          - สัญลักษณ์ U (Unsatisfactory) เมื่อสอบไม่ผ่าน
 
4. หากนักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์ และต้องการลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ
          นักศึกษาปริญญาเอก
1. สอบได้คะแนน 0-39 คะแนน (เกณฑ์ภาคการศึกษาที่ 1/2560 สอบได้คะแนน 0-54 คะแนน) ให้เรียนรายวิชา
- 1006702 Academic English for Graduate Studies 1 และ
- 1006703 Academic English for Graduate Studies 2
2. สอบได้คะแนน 40-59 คะแนน (เกณฑ์
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 สอบได้คะแนน 55-59 คะแนน) ให้เรียนรายวิชา
- 1006703 Academic English for Graduate Studies 2
นักศึกษาปริญญาโท
สอบได้คะแนน 0-39 (เกณฑ์
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 สอบได้คะแนน 0-54 คะแนน) คะแนน ให้เรียนรายวิชา 1006702 Academic English for Graduate Studies 1
 
5. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและชำระค่าลงทะเบียนรายวิชาละ 3,000 บาทต่อครั้ง
   
รายละเอียดการสอบ MFU-TEP
 
1. นักศึกษาสมัครสอบที่สำนักวิชาศิลปศาสตร์ (โทรศัพท์ 053-916721-2 โทรสาร 053-916723)
2. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ทำหน้าที่จัดสอบ และประกาศผลแจ้งการสอบให้นักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ
3. การชำระเงินค่าสมัครสอบ MFU-TEP จำนวน 500 บาท ให้นักศึกษาชำระด้วยตนเอง ดังนี้
3.1 โอนเงินผ่านธนาคารอื่น ๆ เพื่อเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่บัญชี 429-1-00011-6 (ทุกวัน)
3.2 ชำระเงินสดหน้าเคาท์เตอร์การเงินของมหาวิทยาลัย ณ อาคาร AD2 (วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.)
 
แนวข้อสอบ

ข้อสอบ MFU-TEP เป็นข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยข้อสอบ 4 ส่วน ได้แก่
1. ไวยากรณ์และโครงสร้าง / Gramar and Structure
2. ทักษะการฟัง / Listenig
3. ทักษะการอ่าน / Reading
4. ทักษะการเขียน / Esay Writngสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โทร. 053-916721

Update: May 25, 2016