หลักสูตร/ค่าธรรมเนียม

โครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ คือ
แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ อาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือ ทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น โดยไม่นับหน่วยกิต
(1) แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
(2) แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
(1) แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโทจะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
(2) แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรีจะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
หลักสูตรระดับปริญญาโท แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ คือ
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ การศึกษาตามแผน ก มี 2 แบบ คือ
แบบ ก 1  ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทำกิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้ โดยไม่
นับหน่วยกิต
แบบ ก 2  ทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แผน ข  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการศึกษาค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตและไม่เกิน 6 หน่วยกิต
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

 
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ปริญญาโท

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา แผน ก1 และ แผน ก2

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ: Master of Arts Program in Cultural Studies

 ชื่อปริญญา
                   ภาษาไทย  ชื่อเต็ม:

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา)

  ชื่อย่อ:

ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา)

                   ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม:

Master of Arts (Cultural Studies)

  ชื่อย่อ:

M.A. (Cultural Studies)


                  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัยด้านวัฒนธรรมอย่างลุ่มลึก มีความสามารถวิเคราะห์ วิจัยประเด็นปัญหาทางวัฒนธรรม สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัฒนธรรมกลุ่มประเทศ อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ตลอดจนประยุกต์วิชาการให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงได้ดี เพื่อสร้างความร่วมมือความเข้าใจและสันติภาพบนฐานความเท่าเทียมกันในความ หลากหลายทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน โดยมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
                    1. มีความรู้ด้านการวิจัยวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา และภูมิปัญญาศึกษา มีโลกทัศน์กว้างไกล  สามารถประยุกต์ความรู้ ให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงในประเด็นปัญหาเกิดขึ้นบนความหลากหลายของวัฒนธรรม
โดยเฉพาะเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน
                     2. สามารถสร้างองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมศึกษา และผลิตงานวิชาการที่มีคุณภาพ ด้วยมาตรฐานความรู้ระดับนานาชาติ
                     3. สามารถสร้างความร่วมมือ และพัฒนาความสัมพันธ์และสันติภาพทางวัฒนธรรม ระหว่างกลุ่มประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง บนฐานความเท่าเทียมกัน
     
          ค่าธรรมเนียม
                    - ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 110,000 บาท
                    - ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 27,500 บาท
 
        
          แผน ก1
          โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)             
          โครงสร้างหลักสูตร
                      1. หมวดวิทยานิพนธ์    36 หน่วยกิต

แผน ก2
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)          
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาบังคับ                        18  หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก                         6   หน่วยกิต
3. หมวดวิทยานิพนธ์                     12  หน่วยกิต   


2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย
ภาษาอังกฤษ: Master of Arts Program in Chinese–Thai Translation and Interpretation

 ชื่อปริญญา
                   ภาษาไทย  ชื่อเต็ม:

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย)

  ชื่อย่อ: ศศ.ม. (การแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย)
                   ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม:

Master of Arts (Chinese–Thai Translation and Interpretation)

  ชื่อย่อ:

M.A. (Chinese–Thai Translation and Interpretation)


                  หลัก สูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทยนี้มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการแปลและการล่ามระหว่าง2ภาษา ดังกล่าว สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีและประสบการณ์การแปลและการล่ามในการประกอบอาชีพ โดยมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
                    1. เป็นนักแปลและล่าม ที่มีความเชี่ยวชาญทางทฤษฎีและมีความชำนาญด้านปฏิบัติ สามารถแปลเอกสารการทูต การพาณิชย์ วรรณกรรม และเป็นล่ามในการประชุม ตลอดจนการเจรจาต่างๆ
                    2.  เป็นนักวิชาการและอาจารย์ผู้สอนวิชาการแปลและล่ามที่มีความรู้ ทางทฤษฎีและมีความสามารถทางปฏิบัติและการวิจัย
                    3.  เป็นผู้มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ยิ่งไปกว่านั้น สามารถดำรงตนในสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
     
          ค่าธรรมเนียม
                    ** -  ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  50,000 บาท (1 ครั้ง)  และลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง
 
     
          แผน ก 2
          โครงสร้างหลักสูตร
              จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36   หน่วยกิต  (หลักสูตร 2 ปี)       
         
               1. หมวดวิชาบังคับ       
20 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาเลือก      4 หน่วยกิต
                             3. หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

  แผน ข
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)          
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาบังคับ                        27  หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก                         4   หน่วยกิต
3. หมวดวิทยานิพนธ์                     5  หน่วยกิต   

(อ้างอิงจาก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย พ.ศ. 2555)