Beall’s List

ในปัจจุบัน การเผยแพร่บทความวิชาการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมีความเสี่ยงมากขึ้น เนื่องจากมีสำนักพิมพ์หรือวารสารที่สร้างขึ้นมาหลอกให้เผยแพร่ผลงานโดยการเรียกร้องให้จ่ายเงินค่าตีพิมพ์ แต่สำนักพิมพ์หรือวารสารเหล่านั้นไม่ได้มีคุณภาพทางวิชาการ เช่น ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานจริงๆ ทำให้ผลงานวิชาการจำนวนไม่น้อยที่ตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์หรือวารสารที่ไม่ได้มาตรฐาน และเผยแพร่อยู่ในอินเตอร์เน็ตเป็นจำนวนมาก

ในปี ค.ศ. 2009 Jeffrey Beall บรรณารักษ์จาก University of Colorado Denver ได้รวบรวมรายชื่อสำนักพิมพ์หรือวารสาร ที่อาจจะเข้าข่ายวารสารที่ไม่ควรส่งรายงานไปตีพิมพ์ และรายชื่อเหล่านี้จะมีการปรับปรุงอยู่เสมอ อาจจะมีการถอนชื่อออกหรือใส่ชื่อใหม่ๆ เข้าไปอยู่ใน Beall’s list of predatory publishers ไม่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพตามเกณฑ์ที่แต่ละสถาบันกำหนด

 

ดังนั้น ก่อนที่จะส่งบทความวิชาการของท่านไปเผยแพร่ในสำนักพิมพ์หรือวารสารที่ท่านไม่มั่นใจว่ามีมาตรฐานหรือไม่ ก็ขอให้ตรวจสอบก่อน
 

การตรวจสอบรายชื่อวารสารทำได้ดังนี้
 

1. ตรวจสอบรายชื่อสำนักพิมพ์ http://scholarlyoa.com/publishers/ หรือ
 

2. ตรวจสอบรายชื่อวารสาร  http://scholarlyoa.com/individual-journals/