ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย 

ภาพ หัวข้อข่าว วันที่
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อสมัครรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ ๑๙ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 21 มิ.ย. 2559
การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 9 มิ.ย. 2559
Franco-Thai Cooperation Programme in higer Education and Research 2560-2561 10 พ.ค. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุน การนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 1 4 พ.ค. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุน เพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 1) 4 พ.ค. 2559
2017 Hubert H. Humphrey Fellowship Program 27 เม.ย. 2559
ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2559 19 เม.ย. 2559
Turkiye Scholarships 23 มี.ค. 2559
ทุน Workshop ในหัวข้อ “Sustainable agriculture and economic growth: smallholder farmers between markets, policies and environmental change” ในระหว่างวันที่ 4-9 มิถุนายน 2016 ที่กรุงบอนน์ ประเทศเยอรมนี 23 มี.ค. 2559
Funding for US Study Online 15 มี.ค. 2559


 <<123456 >>