ข่าวบริการการศึกษาข่าวบริการการศึกษา

ภาพ หัวข้อข่าว วันที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 2 เม.ย. 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบ (MFU-TEP 3/2557) 27 มี.ค. 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารวิสาหกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ครั้งที่ ๒ ประจำ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 25 มี.ค. 2558
"ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสุตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557" 12 มี.ค. 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 10 มี.ค. 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิเรียนภาษาอังกฤษ Academic English 1 ครั้งที่ 1/2557 29 ธ.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 2/2557 19 ธ.ค. 2557
รูปแบบบทความวิจัยสำหรับนักศึกษา แผน ข 17 ธ.ค. 2557
คู่มือการใช้ระบบ MIS สำหรับนักศึกษา 16 ธ.ค. 2557
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 1/2557 2 ธ.ค. 2557