ข่าวบริการการศึกษาข่าวบริการการศึกษา

ภาพ หัวข้อข่าว วันที่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 9 ธ.ค. 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 8 ธ.ค. 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 27 พ.ย. 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 27 พ.ย. 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 27 พ.ย. 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 27 พ.ย. 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 2/2558 19 พ.ย. 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 18 พ.ย. 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารวิสาหกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ครั้งที่ ๑ ประจำ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 12 พ.ย. 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 21 ต.ค. 2558