ข่าวบริการการศึกษาข่าวบริการการศึกษา

ภาพ หัวข้อข่าว วันที่
บทความวิจัย แผน ข 30 ธ.ค. 2559
ประกาศหลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติและการสอบประมวลความรู้ 13 ก.ย. 2559
ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 ในปี พ.ศ. 2558 (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) 9 ต.ค. 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 2 ต.ค. 2558
กำหนดการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2558 (เชียงราย) 11 ก.ย. 2558
ประกาศผู้ที่สอบผ่านเ​กณฑ์มาตรฐานความรู้ภา​ษาอังกฤษ Academic English Graduate Studies1 ครั้งที่ 3/2557 11 ก.ย. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP)(เพิ่มเติม) 21 ส.ค. 2558
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรญานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 1/2558 14 ส.ค. 2558
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 6 ส.ค. 2558
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 6 ส.ค. 2558