ข่าวบริการการศึกษาข่าวบริการการศึกษา

ภาพ หัวข้อข่าว วันที่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 26 เม.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ MFU-TEP ครั้งที่ 3/2558 (วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 09.00-12.00 น.) 18 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพรอบที่1 ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 25 ก.พ. 2559
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (Academic English for Graduate Studies) 1/58 15 ก.พ. 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 22 ม.ค. 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 8 ม.ค. 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 30 ธ.ค. 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิเรียนรายวิชา Academic English for Graduate Studies 1 ครั้งที่ 1/2558 25 ธ.ค. 2558
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 2/2558 18 ธ.ค. 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 15 ธ.ค. 2558