ข่าวบริการการศึกษาข่าวบริการการศึกษา

ภาพ หัวข้อข่าว วันที่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๑ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 30 พ.ย. 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ ๑ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 14 พ.ย. 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารวิสาหกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ครั้งที่ ๑ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 29 ก.ย. 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 19 ก.ย. 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ ๑ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 31 ส.ค. 2559
บทความวิจัยแผน ข ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 17 ส.ค. 2559
รวมบทความวิจัยแผน ข ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 17 ส.ค. 2559
(2/2558) บทความวิจัยแผน ข ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 17 ส.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 1และ 2 ครั้งที่ 2/2558 22 ก.ค. 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ครั้งที่ ๒ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 29 มิ.ย. 2559