ข่าวบริการการศึกษาข่าวบริการการศึกษา

ภาพ หัวข้อข่าว วันที่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ ๒ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 11 ม.ค. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ครั้งที่ ๑ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 6 ม.ค. 2560
(1/2559) บทความวิจัยแผน ข ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 30 ธ.ค. 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ ๑ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 29 ธ.ค. 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ ๒ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 21 ธ.ค. 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 14 ธ.ค. 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 2 ธ.ค. 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 2 ธ.ค. 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 2 ธ.ค. 2559
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560 จำนวน 15 ทุน 30 พ.ย. 2559