ข่าวบริการการศึกษาข่าวบริการการศึกษา

ภาพ หัวข้อข่าว วันที่
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 1 ครั้งที่ 2/2559 (เพิ่มเติม) 14 ก.ย. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 2 ส.ค. 2560
บทความวิจัยแผน ข ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 14 ก.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 4 /2559 14 มิ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 2 มิ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย สำนักวิชาจีนวิทยา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 29 พ.ค. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 18 พ.ค. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 18 เม.ย. 2560
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU - TEP) ครั้งที่ 3/2559 9 มี.ค. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 20 ก.พ. 2560