ข่าวบริการการศึกษาข่าวบริการการศึกษา

ภาพ หัวข้อข่าว วันที่
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 4 /2559 14 มิ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 2 มิ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย สำนักวิชาจีนวิทยา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 29 พ.ค. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 18 พ.ค. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 18 เม.ย. 2560
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU - TEP) ครั้งที่ 3/2559 9 มี.ค. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 20 ก.พ. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ ๒ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 11 ม.ค. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ครั้งที่ ๑ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 6 ม.ค. 2560
(1/2559) บทความวิจัยแผน ข ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 30 ธ.ค. 2559