ข่าวประชุมวิชาการ/เผยแพร่ผลงานข่าวประชุมวิชาการ/เผยแพร่ผลงาน

ภาพ หัวข้อข่าว วันที่
[30 เม.ย. 2560] การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 "การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0" 8 มี.ค. 2560
[27-28 มี.ค. 2560] การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้เชิงรุก” ครั้งที่ 5 5 มี.ค. 2560
[9 มิ.ย. 2560] การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในยุค Thailand 4.0 5 มี.ค. 2560
[21 ก.ค. 2560] การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 5 มี.ค. 2560
[15-16 มิ.ย. 2560] โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3 ภูมิปัญญาสู่อนาคต: Wisdom for the Future 5 มี.ค. 2560
เชิญส่งบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 ก.พ. 2560
(8-9 ส.ค. 2560) งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th PSU- USM- International Conference on Arts and Sciences 24 ก.พ. 2560
(15 พ.ค. 2560) เชิญชวนชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัย 24 ก.พ. 2560
[18-19 ก.ค. 2560] การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 1 24 ก.พ. 2560
[10 มี.ค. 2560] การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” 24 ก.พ. 2560