ข่าวประชุมวิชาการ/เผยแพร่ผลงานข่าวประชุมวิชาการ/เผยแพร่ผลงาน

ภาพ หัวข้อข่าว วันที่
[9 มิถุนายน 2560] การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ 24 มี.ค. 2560
[25 - 26 พ.ค. 2017] งานประชุมวิชาการสาธารณสุขระดับนานาชาติ The 1st APACPH Bangkok Region Conference and The 8th International Public Health Conference 23 มี.ค. 2560
[19 พ.ค. 2560] การประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4 23 มี.ค. 2560
[16 มิ.ย. 2560] การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ICMSIT 2017 15 มี.ค. 2560
[8-9 เม.ย. 60] การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 20 ประจำปี 256 13 มี.ค. 2560
[26 - 27 ก.ค. 2560] งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี ครั้งที่ 2 8 มี.ค. 2560
[30 เม.ย. 2560] การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 "การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0" 8 มี.ค. 2560
[27-28 มี.ค. 2560] การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้เชิงรุก” ครั้งที่ 5 5 มี.ค. 2560
[9 มิ.ย. 2560] การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในยุค Thailand 4.0 5 มี.ค. 2560
[21 ก.ค. 2560] การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 5 มี.ค. 2560