ข่าวประชุมวิชาการ/เผยแพร่ผลงานข่าวประชุมวิชาการ/เผยแพร่ผลงาน

ภาพ หัวข้อข่าว วันที่
[2-3 ธ.ค. 2560] การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 45 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 (8th iGRC 2017) 7 เม.ย. 2560
[ 19 - 21 กรกฎาคม 2560] การประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd AsTEN Conference 5 เม.ย. 2560
[28 เม.ย.2560] ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 5 เม.ย. 2560
[17-18 สิงหาคม 2560] การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 4 เม.ย. 2560
[9 มิถุนายน 2560] การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ 24 มี.ค. 2560
[25 - 26 พ.ค. 2017] งานประชุมวิชาการสาธารณสุขระดับนานาชาติ The 1st APACPH Bangkok Region Conference and The 8th International Public Health Conference 23 มี.ค. 2560
[19 พ.ค. 2560] การประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4 23 มี.ค. 2560
[16 มิ.ย. 2560] การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ICMSIT 2017 15 มี.ค. 2560
[8-9 เม.ย. 60] การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 20 ประจำปี 256 13 มี.ค. 2560
[26 - 27 ก.ค. 2560] งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี ครั้งที่ 2 8 มี.ค. 2560