ข่าวประชุมวิชาการ/เผยแพร่ผลงานข่าวประชุมวิชาการ/เผยแพร่ผลงาน

ภาพ หัวข้อข่าว วันที่
[26 พฤษภาคม 2560]การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครัง้ที่ 9 ประจำปี 2560 28 เม.ย. 2560
[13 กรกฎาคม 2560] การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0” 28 เม.ย. 2560
[16 มิ.ย. 2560] การประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ การพัฒนาประสบการ์ณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง 27 เม.ย. 2560
[23-27 สิงหาคม 2560] มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017) 20 เม.ย. 2560
[26-27 ส.ค. 2560] ขอเชิญส่งบทความนำเสนอในงานประชุมวิชาการทางนิติศาสตร์ 19 เม.ย. 2560
[25 พ.ค. 2560] การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระดับชาติ ครั้งที่ 4 7 เม.ย. 2560
[2-3 ธ.ค. 2560] การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 45 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 (8th iGRC 2017) 7 เม.ย. 2560
[ 19 - 21 กรกฎาคม 2560] การประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd AsTEN Conference 5 เม.ย. 2560
[28 เม.ย.2560] ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 5 เม.ย. 2560
[17-18 สิงหาคม 2560] การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 4 เม.ย. 2560