ข่าวประชุมวิชาการ/เผยแพร่ผลงานข่าวประชุมวิชาการ/เผยแพร่ผลงาน

ภาพ หัวข้อข่าว วันที่
[26-27 กรกฎาคม 2559] งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ 1 มิ.ย. 2560
[15-16 มกราคม 2561] การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TSU - AFBE International Conference 2018 1 มิ.ย. 2560
[5-6 สิงหาคม 2560] งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st international conference on natural medicine: "From Local Wisdom to International Research" 26 พ.ค. 2560
[7-8 ธันวาคม 2560] งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 26 พ.ค. 2560
[30 มิถุนายน 2560] การประชุมวิชาการระดับชาติ smarts ครั้งที่ 7 22 พ.ค. 2560
เชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ PSAKU Conferences 19 พ.ค. 2560
งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 19 พ.ค. 2560
[22-24 พฤศจิกายน 2560] การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 4 พ.ค. 2560
[7 – 9 สิงหาคม 2560] การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 3 พ.ค. 2560
[22-23 มิย. 2560] การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 29 เม.ย. 2560