ข่าวประชุมวิชาการ/เผยแพร่ผลงานข่าวประชุมวิชาการ/เผยแพร่ผลงาน

ภาพ หัวข้อข่าว วันที่
งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 19 พ.ค. 2560
[22-24 พฤศจิกายน 2560] การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 4 พ.ค. 2560
[7 – 9 สิงหาคม 2560] การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 3 พ.ค. 2560
[22-23 มิย. 2560] การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 29 เม.ย. 2560
[26 พฤษภาคม 2560]การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครัง้ที่ 9 ประจำปี 2560 28 เม.ย. 2560
[13 กรกฎาคม 2560] การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0” 28 เม.ย. 2560
[16 มิ.ย. 2560] การประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ การพัฒนาประสบการ์ณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง 27 เม.ย. 2560
[23-27 สิงหาคม 2560] มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017) 20 เม.ย. 2560
[26-27 ส.ค. 2560] ขอเชิญส่งบทความนำเสนอในงานประชุมวิชาการทางนิติศาสตร์ 19 เม.ย. 2560
[25 พ.ค. 2560] การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระดับชาติ ครั้งที่ 4 7 เม.ย. 2560