ข่าวประชุมวิชาการ/เผยแพร่ผลงานข่าวประชุมวิชาการ/เผยแพร่ผลงาน

ภาพ หัวข้อข่าว วันที่
งานประชุมวิชาการในประเทศไทย 2559 21 มี.ค. 2559
วารสารล้านนาวิชาการ 18 ก.พ. 2559
วารสารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 12 ก.พ. 2559
วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ 28 ม.ค. 2559
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 15 ม.ค. 2559
โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่เวทีระดับนานาชาติ 20 ธ.ค. 2558
วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม 20 ธ.ค. 2558
เชิญชวนส่งบทความ วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 3 ธ.ค. 2558
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 3 พ.ย. 2558
เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 1 ก.ค. 2558