ข่าวประชุมวิชาการ/เผยแพร่ผลงานข่าวประชุมวิชาการ/เผยแพร่ผลงาน

ภาพ หัวข้อข่าว วันที่
วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม 20 ธ.ค. 2558
เชิญชวนส่งบทความ วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 3 ธ.ค. 2558
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 3 พ.ย. 2558
เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 1 ก.ค. 2558
เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ก.ค. 2558
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 17 มิ.ย. 2558
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญส่งบทความวิชาการ และบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ 20 เม.ย. 2558
วารสารสาระคาม ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ 3 ก.พ. 2558
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ Journal of Humanities and Social Sciences 14 ม.ค. 2559