ข่าวประชุมวิชาการ/เผยแพร่ผลงานข่าวประชุมวิชาการ/เผยแพร่ผลงาน

ภาพ หัวข้อข่าว วันที่
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (The 19th National Graduate Research Conference) 8 ธ.ค. 2560
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 1 พ.ย. 2560
ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 5 1 พ.ย. 2560
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 31 ต.ค. 2560
ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมและรับฟัง “การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ” ครั้งที่ 21 24 ต.ค. 2560
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2560 20 ต.ค. 2560
ขอเชิญส่งบทความวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 20 ต.ค. 2560
ขอเชิญส่งบทความเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 ส.ค. 2560
ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์วารสาร International Journal of East Asian Studies 7 ส.ค. 2560
ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์วารสารญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies Journal) 7 ส.ค. 2560