ข่าวประชุมวิชาการ/เผยแพร่ผลงานข่าวประชุมวิชาการ/เผยแพร่ผลงาน

ภาพ หัวข้อข่าว วันที่
ขอเชิญส่งบทความเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 ส.ค. 2560
ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์วารสาร International Journal of East Asian Studies 7 ส.ค. 2560
ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์วารสารญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies Journal) 7 ส.ค. 2560
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 13 31 ก.ค. 2560
[16 ธันวาคม 2560] การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 19 ก.ค. 2560
[20-21 Nov 2017] The 2017 Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference (TIMES-iCON2017) 17 ก.ค. 2560
ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 17 ก.ค. 2560
[20-21 กรกฎาคม 2560] ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 17 ก.ค. 2560
ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 17 ก.ค. 2560
[24 พ.ย. 60] ขอเชิญเข้าร่่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 7 17 ก.ค. 2560