ข่าวประชุมวิชาการ/เผยแพร่ผลงานข่าวประชุมวิชาการ/เผยแพร่ผลงาน

ภาพ หัวข้อข่าว วันที่
4th JASTIP Symposium “Biomass to Energy, Chemicals and Functional Materials” 23 มิ.ย. 2560
[18 สิงหาคม 2560] ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ Liberal Arts and Management Sciences National Conference & Exhibition (LAMS NCE 2017) 23 มิ.ย. 2560
[24 กรกฎาคม 2560] ขอเชิญร่วมงานงานประชุมวิชาการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหรรม ครั้งที่ 3 (RRi Congress III) 19 มิ.ย. 2560
การประชุมนานาชาติพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย ครั้งที่ 17 ( 17th Flora of Thailand Conference) 15 มิ.ย. 2560
[1 กรกฎาคม 2560] ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนางานวิจัยในยุค Thailand 4.0” 15 มิ.ย. 2560
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการน้ำมันรำข้าวนานาชาติ The 4th International Conference on Rice Bran Oil 2017 (ICRBO 2017) 15 มิ.ย. 2560
[15-18 พฤศจิกายน 2560] การประชุมวิชา่การนานาชาติ ICSEC 2017 ครั้งที่ 21 14 มิ.ย. 2560
[21 กรกฎาคม 2560] การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ The 4th NEU National and International Conference 2017 : NEUNIC 2017 1 มิ.ย. 2560
[26-27 กรกฎาคม 2559] งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ 1 มิ.ย. 2560
[15-16 มกราคม 2561] การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TSU - AFBE International Conference 2018 1 มิ.ย. 2560