ปฏิทินการศึกษา


 

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560
 

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท สำนักวิชาการจัดการ

 

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559
 

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 
 

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558
 

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557
 

ปฏิทินการศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รหัส 56
ภาคการศึกษาที่ 1/2557

 

ปฏิทินการศึกษา สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รหัส 56
ภาคการศึกษาที่ 1/2557

 

ปฏิทินการศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารวิสาหกิจ
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว และสาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
หลักสูตร 1.5 ปี ปีการศึกษา 2557

 
 

Update: July 7, 2017