ข่าวบริการการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย
สำนักวิชาจีนวิทยา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559


>>Download<<
ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2560