ข่าวบริการการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย สำนักวิชาจีนวิทยา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย
สำนักวิชาจีนวิทยา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559

 
 
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล
1 5852406001 นางสาวเปรมศิริ แซ่โก
 

>>Download<<
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560