ข่าวบริการการศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙