ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 5)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
(ครั้งที่ 5)
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5971102004 ปริญญาเอก (แบบ 1.1) นางสาวอังคณา ใจปวง

สำนักวิชาการจัดการ
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5951209008 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวประกายพรึก พานิช
2 5951209011 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวอัญชิสา โกสุมสุริยา
3 5951209260 ปริญญาโท (แผน ก2) MR. MUHAMMAD SYUKUR
4 5951209261 ปริญญาโท (แผน ก2) MR.SISALERMKIAT PHANDANOUVONG
5 5951209262 ปริญญาโท (แผน ก2) MISS THEVY LERTLIVANH
 
ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560