ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย 

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนฯ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


 
ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประสงค์จะให้เงินอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ รายละเอียดตามประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ www.parliment.go.th และสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานและข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ หรือส่งทางไปรษณีย์ เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561