ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย 

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ฯ ประจำปี 2561

 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ฯ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2560 ดังนี้
1. ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ้http://scholar.ocsc.go.th โดยมีทุน 8 ทุน ดังนี้
     1.1 ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ  จำนวน 51 ทุน
     1.2 ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ บรรจุก่อนไปศึกษา  จำนวน 11 ทุน
     1.3 ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based)  จำนวน 5 ทุน
     1.4 ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน 106 ทุน
     1.5 ทุนรัฐบาลไปศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (UCAS)  จำนวน 5 ทุน
     1.6 ทุนของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  จำนวน 2 ทุน
     1.7 ทุนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จำนวน 4 ทุน
     1.8 ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย  จำนวน 15 ทุน

2. ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ Undergraduate Intelligence Scholarship Program (UiS) จำนวน 43 ทุน
รับสมัครทงอิเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://uis.ocsc.go.th/