ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 4)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
(ครั้งที่ 4)
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5851105051 ปริญญาโท (แผน ก1) นายธวัชชัย ชุมพลสุข
2 5851105052 ปริญญาโท (แผน ก1) นางสาวนันทินี มูลตัน
3 5851105053 ปริญญาโท (แผน ก1) นางสาวอนินทิตา บุญวัฒน์

สำนักวิชาการจัดการ
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5951209255 ปริญญาโท (ข) นายบุญชนะ สุรกานนท์
2 5951209259 ปริญญาโท (แผน ก2) MR. KIKI KHOIFIN
3 5871203002 ปริญญาเอก (แบบ 2.1) นายธฤตวัน เจริญพร
 
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560