ข่าวบริการการศึกษา

รวมบทความวิจัยแผน ข ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิทยาศาสตร์

รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล

ชื่อเรื่อง

รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล

ชื่อเรื่อง

5651203267
วันชนะ ฮองสาขำ

แนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนผาเสริฐ ตำบลดอยฮาง จังหวัดเชียงราย :มุมมองและการขับเคลื่อนจากหน่วยงาน 5651701273
ปิ่นอนงค์ คงดำ
การพัฒนาสารสกัดจากเปลือกกล้วยเพือใช้ในผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้นผิว
5651203268
วิราช เขื่อนเพชร
การศึกษาโอกาสทางการตลาดและแนวทางการพัฒนาธุรกิจโฆษณาบนจอ LED ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 5651701276
พิชานี เจริญศิริ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซือผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดของข้าราชการตำรวจและทหารบกในจังหวัดนครปฐม
5751203278
อิศรินทร์ สุขลอย
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกมังคุดพรีเมียมเกรดในจังหวัดนราธิวาส 5651701274
พรรณยุพา เสรฐภักดี 
การสกัดโปรตีนคล้ายคอลลาเจนจากเห็ดหูหนูดำและเห็ดหูหนูขาว
5751203257
ดวงรัตน์ วัฒนสมบัติ
ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาการขนส่งสินค้าในเส้นทาง
ลุ่มแม่น้ำโขงจากไทยไปจีน (ตอนใต้): กรณีศึกษา
บริษัทสกุลนาทองเทรดดิ้ง จำกัด
   
5751203260
นิติศาสตร์ เดชกุล
การศึกษาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลของแบรนด์แฟชั่น
ในประเทศไทย
   
5751203261
เบญจมาศ รัตนพัวพันธ์
แนวทางการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดบริการของ
ตลาดสดป่าก่อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
   
5751203263
ปนาวุธ แก้วศักดิ์
การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการขยายตลาดธุรกิจค้าไม้
ในอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
   
5751203268
เพ็ญพรรณ วิศิษฐฎากุล
แนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการตลาด สำหรับกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ จากน้ำมันถั่วดาวอินคา กรณีศึกษา
บริษัท เชียงรายเกษตรกรรมก้าวหน้า จำกัด
   
5751203271
วราสิษฐ์ ศรีเจริญจิตร์
การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจส่งออกสินค้าไทยไปมณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีน กรณีศึกษา:
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
   
5751203272
วริษา กลแกม
การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าเครื่องประดับเงินกึ่งสำเร็จรูปของชาวเขาเผ่าเย้า    
5651209265
ทวีศักดิ์ บัวติ๊บ
การจัดการโซ่อุปทานยางพาราในอำเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย
   
5651209273
เนตรชนก คุณะวัฒนกุล
การวิเคราะห์แผนผังสายธารคุณค่ากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำส้มเกล็ดหิมะของบริษัทเชียงราย ออเร้นจ์    
5651010274
ศรีนวลจันทร์ ผิวพรรณ
ปัจจัยมีผลต่อทัศนคติในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการและกีฬาแขวงไซยะบูลี
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว