ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย 

การรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี ว่าด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


การรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี ว่าด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

     ด้วยมูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี  ได้ตระหนักถึงความสําคัญในด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระดับอุดมศึกษา จึงได้สนับสนุนทุนการวิจัยให้แก่นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็น กําลังใจให้นิสิตนักศึกษาได้ศึกษาวิจัย และทําวิทยานิพนธ์ให้ประสบผลสําเร็จได้อย่างสมบูรณ์ตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ และนําความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาออกไปประกอบอาชีพ ได้พัฒนาชีวิต และพัฒนา ประเทศต่อไป  
     สําหรับปีการศึกษา 2560   มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี มีความประสงค์จะมอบทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อการทําวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา เป็นเงินจํานวน 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ให้แก่นิสิต นักศึกษาผู้ซึ่งศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์  ปิโตรเคมี โลจิสติกส์  พลังงานทดแทน  และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยจะสนับสนุนเงินทุนวิจัยระดับปริญญาโท   เรื่องละไม่เกิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และระดับปริญญาเอก เรื่องละไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

สามารถ download ประกาศทุนและแบบขอรับ ทุนสนับสนุนการวิจัยฯ ได้ทางเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  www.mua.go.th ในหัวข้อ ทุนการศึกษา

ดาวน์โหลด ประกาศการให้ทุนมูลนิธิเชล 100 ปี  60